Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA VALTERI UN KRASTCIEMS RAJONĀ

Vai un kā tas uz mani attiecas?

Pēc Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanas darbiem, Valteru un Krastciema rajonā būtiski palielināts ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tīkla pārklājums, kas sniedz iespēju pieslēgt centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem privātīpašumus, kam iepriekš tas nebija tehniski iespējams vai pieslēguma izbūve prasīja ļoti būtiskus kapitālieguldījumus. Pielikumā pievienots kartogrāfiskais materiāls, kurā apskatāma tīklu izbūves shēma katrā no ielām sadalījumā ūdensvads un kanalizācija. Ja iepriekšējo divu gadu periodā kādu laiku ielā darbojās būvnieki un satiksmes ierobežojumu dēļ īslaicīgi bija apgrūtināta piekļuve īpašumam, visticamāk kartē tas rezultējies ar iebūvētajām komunikācijām gar Jūsu īpašumu. Šādās situācijās, visticamāk, pievads un atzars ir izbūvēts līdz Jūsu privātīpašuma robežai un daudzviet tas vizuāli redzams kā ūdens caurule ar korķi, kas ir iebūvēta nedaudz virs zemes norādot pieslēguma punktu. Savukārt kanalizācijas pieslēgumu varat identificēt kā skatakas lūku iepretī sava īpašuma robežai.

Nepieciešamās tālākās darbības

Projekta teritorijā pagaidām ir spēkā atvieglotā pieslēgšanās kārtība, kas paredz, ka uz iedzīvotāja rakstveida iesnieguma (pieejams https://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi) pamata bez maksas tiek izsniegti tehniskie noteikumi pagalma tīklu izbūvei. Pamatojoties uz shēmā norādīto iespējams veikt cenu aptauju, ja tīklu izbūvei plānojat piesaistīt kvalificētu būvnieku vai arī izvērtēt alternatīvas un noteikt to darbu apjomu, kuru izmaksu optimizācijas rezultātā iespējams veikt saviem spēkiem. SIA “Jūrmalas ūdens” salīdzinoši bieži saņem jautājumus par to, kurš būvnieks var izbūvēt tīklus manā īpašumā? Uz to skaidrojam, ka iekšpagalma tīkla izbūve ir īpašnieka atbildības zona un tikai un vienīgi Jūsu ziņā ir izvēlēties kvalitātes, termiņam vai izmaksām atbilstošāko darbu veicēju. SIA “Jūrmalas ūdens” no savas puses veiks pārbaudi par to, vai tīkli ir izbūvēti atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un līdz ar to ir pieslēdzami centralizētajam tīklam, lai Jūsu mājsaimniecībā būtu pieejams ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas pakalpojums.

Kas tā tāda decentralizētā kanalizācijas sistēma?

Vēršam Jūsu uzmanību, ka tīklu izbūve noslēdzas tikai tad, kad ir parakstīts līgums par pakalpojuma saņemšanu starp īpašnieku un SIA “Jūrmalas ūdens”. Līdz tam brīdim, ja īpašumā tiek izmantota decentralizētā kanalizācijas sistēma (notekūdeņu krājtvertne, rūpnieciski izgatavotas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķis vai cits risinājums), tai jābūt reģistrētai SIA “Jūrmalas ūdens”. To veic, ja īpašnieks ir iesniedzis aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (pieejams https://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi), kam saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 24.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.20 (pieejams https://likumi.lv/.../299374-par-decentralizeto...) bija jābūt izdarītam līdz 2019. gada 31. decembrim. Papildus tam saistošie noteikumi nosaka, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai ir jāatbilst tiesību aktu prasībām un par izlaides kvalitāti ar saviem finanšu resursiem atbild nekustamā īpašuma īpašnieks. Arī tam bija jābūt izdarītam līdz 2021. gada 31. decembrim.

Risinājums, kas ir lētāks, ērtāks un videi drauzīgāks

Lai izvairītos no detalizētām atskaitēm par decentralizēto kanalizāciju, krātu čekus par septisko dūņu izvešanu un riskētu ar savu naudu, ja izlaidē gadījusies kļūme un radies punktveida piesārņojums dabā, aicinām pieslēgties ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanai. Lai nodrošinātu ūdensapgādes pakalpojumu četrās vietās pislētā izbūvēta atdzelžošanas stacija un uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, kur notiek ūdenī esošo dzelzs un sulfātjonu mazināšana, lai tīklā padotais ūdens atbilstu kvalitātes rādītājiem saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Attiecībā uz sadzīves kanalizācijas novadīšanu 2022. gada maijā vienlaikus ar izbūvētajiem tīkliem ekspluatācijā ir nodotas divas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kuras strādājot kopējā tīklā nodrošina notekūdeņu novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur tiek veikta atbilstoša to attīrīšana pirms to atkārtotas izlaides dabā.

Neskatoties uz to, ka pieslēguma ierīkošanai nepieciešams vienreizējs, tomēr salīdzinoši būtisks ieguldījums, aicinām to izvērtēt iepretī tām izmaksām, kas būs nepieciešamas decentralizētās kanalizācijas pārveidei par tiesību aktiem atbilstošu. Nav noslēpums, ka daudzviet pilsētā arvien tiek izmantotas savu laiku nokalpojušas, no neatbilstošiem materiāliem izbūvētas krājtvertnes, kuras uzkrāšanas vietā gruntī infiltrē neattīrītus notekūdeņus, kā rezultātā septisko dūņu izvešana nepieciešama ļoti reti, vai netiek veikta vispār. Nostiprinoties tiesību aktu bāzei šajā jautājumā no atbildīgajām institūcijām, tai skaitā no SIA “Jūrmalas ūdens” tiek prasīti konkrēti kontroles pasākumi saistošo noteikumu ievērošanas veicināšanai. Izmaksas, kas nepieciešamas privātīpašumā šādas krājtvertnes izveidei, piemēram, tikai par hermētisku, kas starp citu, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem īpašniekam bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim izmaksu ziņā būs līdzvērtīgas neliela pieslēguma izbūvei pagalmā. Tomēr šeit jāņem vērā, ka krājtvertnes gadījumā īpašnieks turpina maksāt par asenizatora pakalpojumu, kas salīdzinot ar 1m3 kanalizācijas novadīšanas izmaksām ir nesalīdzināmi dārgāk (SIA “Jūrmalas ūdens” regulatora apstiprinātais tarifs par 1m3 ir 1,87 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) un papildus ar saviem finanšu līdzekļiem atbild par procesa kvalitāti kopumā. Nav noslēpums, ka daudzviet pilsētā iedzīvotāji ir izvēlējušies risināt kanalizācijas jautājumu, izbūvējot lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tomēr arī šeit jāpatur prātā, ka to darbības nodrošināšanai nepieciešama regulāra iekārtas pārbaude un aktīvo dūņu “uzturēšana pie dzīvības”, kam arī nepieciešami īpašnieka finanšu resursi un pierādījumu vākšanas un uzkrāšanas klapatas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lai, kopīgi sadarbojoties, atbildīgi rūpētos par tīru vidi sev apkārt un pilsētā!


 Iesūtīts: 2022.10.11 22:03
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »