Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta

(Projekta IV kārta, ID Nr.5.3.1.0/16/I/014)

Priekšizpēte 2014. – 2017.

Laika periodā no 2001. līdz 2016. gadam Jūrmalā realizētas jau trīs ūdenssaimniecības projekta kārtas, gan izbūvējot atsevišķus objektus (ūdens sagatavošanas ietaises, notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c.), gan būtiski paplašinot ūdenssaimniecības tīklus dažādos Jūrmalas rajonos. Uzsākot 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēšanas periodu, turpinās plānotā ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana un projekta realizācijai tika noteiktas 4 būvdarbu komponentes: Buļļuciems, Priedaine – Majori, Majori – Vaivari un Krastciems – Ķemeri.

Lai projektu īstenotu, ir sagatavots projekta pieteikums, kas 2016. gada novembrī iesniegts apstiprināšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Projekta apstiprināšana plānota 2017. gadā. Ja projekts tiks realizēts pilnā apjomā ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība tiks paaugstināta no 87% līdz attiecīgi 99% un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojuma pieejamība no 86% līdz 99%.

Iekļautās plānotās darbības sniegs ieguldījumu ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķa sasniegšanā.

Mērķi, komponentes un apjomi

Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

N.p.k.

Projekta darbība

Projekta darbības apraksts

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1

Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Buļļuciemā, Jūrmalā

Aktivitāte ietver ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi dažādās ielās Buļļuciemā, Jūrmalā.

Ūdensapgādes tīkli

3

km

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli

2

km

Spiedkanalizācija

1

km

Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

2

gab.

 

2

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Priedaine – Majori

Aktivitāte ietver ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi dažādās ielās Jūrmalā, posmā no Priedaines līdz Majoriem. Tīklu izbūves plāns apkopots kartogrāfiskā materiāla 1. būvprojektā. Tīklu kopējais garums tiks precizēts pēc būvprojekta izstrādes, par ko šobrīd noslēgts pakalpojumu līgums.

Ūdensapgādes tīkli

32

km

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli

22

km

Spiedkanalizācija

4

km

Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

5

gab.

 

3

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majori - Krastciems

Aktivitāte ietver ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi dažādās ielās Jūrmalā, posmā no Majoriem līdz Krastciemam. Tīklu izbūves plāns apkopots kartogrāfiskā materiāla 2. būvprojektā. Tīklu kopējais garums tiks precizēts pēc būvprojekta izstrādes.

Ūdensapgādes tīkli

26

km

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli

27

km

Spiedkanalizācija

2

km

Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

6

gab.

4

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Krastciems - Ķemeri

Aktivitāte ietver ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi dažādās ielās Jūrmalā, posmā no Krastciema līdz Ķemeriem. Tīklu izbūves plāns apkopots kartogrāfiskā materiāla 3. būvprojektā. Tīklu kopējais garums tiks precizēts pēc būvprojekta izstrādes.

Ūdensapgādes tīkli

32

km

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli

22

km

Spiedkanalizācija

4

km

Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

6

gab.

 

Fizisko indikatoru izpilde

Lai sekmīgi piesaistītu plānoto ES līdzfinansējumu un īstenotu projektu plānotājā apjomā, projekta realizācija tika uzsākta pirms projekta apstiprināšanas, izmantojot SIA “Jūrmalas ūdens” līdzekļus. Tā rezultātā līdz 2017. gada aprīlim ir veikta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Buļļuciemā, plānojot objekta nodošanu ekspluatācijā 2017. gada maijā. Papildus tam ir noslēgts būvprojekta izstrādes līgums Priedaines – Majoru posmam ar izpildes termiņu līdz 2017. gada beigām un būvprojekta izstrādes līgums Majoru – Vaivaru posmam ar izpildes termiņu līdz 2018. gada aprīlim. Atlikušajam posmam Krastciems – Ķemeri būvprojekta izstrādes laiks plānots līdz 2018. gada beigām.

Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, līdz projekta beigām ūdenssaimniecības komunikācijām plānots pieslēgt 7250 un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumiem attiecīgi 6980 pakalpojumu lietotājus.

Finansējums

Projekta IV kārtas plānotais finansējums ir vairāk nekā 47 miljoni EUR, kas sadalīts attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās. Līdzfinansējums projektā plānots no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (69% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 51% no projekta kopējām izmaksām) un SIA “Jūrmalas ūdens” līdzekļiem.

Atbilstība Eiropas Savienības direktīvām

Attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu pie patērētāja krānā, kā arī tīklu pieejamību, nepieciešams turpināt investīciju piesaisti, jo:

Problēma

Risinājums

Ūdensapgādes kvalitāte – atsevišķi ūdensapgādes sistēmas elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī, kas pasliktina piegādātā ūdens kvalitāti

Ārpus projekta aktivitātēm jārekonstruē kritiskākie ūdensapgādes tīkla posmi, nomainot esošos cauruļvadus un armatūru. Jāveic izzaru sacilpošana visā sistēmā.

Notekūdeņu savākšanas kvalitāte:

  1. Atsevišķi notekūdeņu savākšanas un pārsūknēšanas elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī;
  2. Dubultu – Lielupes kanalizācijas sateces baseinā savākto notekūdeņu pārsūknēšanas drošums uz PSIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm “Daugavgrīva”

Ārpus projekta aktivitātēm:

  1. Jāveic sadzīves kanalizācijas pašteces un spiedvadu rehabilitācija posmos, kuru tehniskais stāvoklis ir atzīts kā slikts. Jāveic sūkņu staciju rehabilitācija, tai skaitā, jāuzlabo to būvkonstrukciju stāvoklis;
  2. Jāizbūvē paralēls rezerves spiedvads no Dubultu – Lielupes kanalizācijas sateces baseina sūkņu stacijas uz PSIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm “Daugavgrīva”.

   
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »