Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

NURSECOAST-II –  

projekts barības vielu samazināšanas risinājumu paraugu apzināšanai un popularizēšanai sadzīves notekūdeņu attīrīšanai Baltijas jūras piekrastes tūrisma zonās apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000 CE, daļēju sadzīves notekūdeņu novadīšanas centralizētā tīkla pārklājumu un vienlaikus izteiktu tūrisma sezonalitāti

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts NURSECOAST - II ir viens no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas projektiem. Projekta mērķis ir realizēt 6 pilotprojektus dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs, tai skaitā, Latvijā, izvērtējot dažādus alternatīvus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas veidus un metodes, kurus projektā izvērtējot būtu iespējams popularizēt vietās, kur centralizēto sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu esamība ir ierobežota. Projektā tiek realizēta sadarbība starp praktisko pusi (ūdenssaimniecības uzņēmumiem, pakalpojuma sniedzējiem) un akadēmisko pusi – augstskolu un universitāšu mācībspēki un zinātnieki, lai praktisko pētījumu rezultātā rastu nepieciešamos risinājumus, kā arī apkopotu un salīdzinātu projekta partnervalstu prasības, praksi un metodoloģiju.

Projekts apvieno 17 partnerus no astoņām valstīm (Polija, Somija, Zviedrija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Vācija un Dānija), kā arī projekta asociētos partnerus. Projekta vadošais partneris  ir Polijas zinātņu akadēmijas Sževaļska šķidruma plūsmas tehnikas institūts (The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences), projekta partneris – SIA “Jūrmalas ūdens. Projekta primārie labuma guvēji ir vietējās valsts un pašvaldības iestādes, tūrisma operatori un uzņēmumi, kā ārī infrastruktūra un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Sabiedrības izglītība, kas ir viens no neatņemamiem projekta mērķiem, sniedz ieguvumu ilgtspējīgai resursu izmantošanai un atbildīgas sabiedrības nodrošināšanai mums visapkārt.

Projekta mērķis Jūrmalā ir sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem no Igaunijas un Zviedrijas veikt projekta pētnieciskā darba daļu.

-          2023. gada laikā SIA “Jūrmalas ūdens” veica izpēti Ziemeļkurzemes reģionā, veicot paraugu testēšanu un analizējot piesārņojuma līmeni četrpadsmit ūdenstilpnēs tiešā Baltijas jūras piekrastes tuvumā gan pirms, gan tūrisma sezonas laikā, kā arī pēc aktīvās tūrisma sezonas beigām. Vienlaikus ar šiem darbiem tika izstrādāta aptaujas anketa, kurā ikviens, kurš apmeklē vides objektus, ir aicināts veltīt tikai dažas minūtes, un tādējādi sniegt atbildes uz 10 jautājumiem, paužot savu viedokli un nostāju par projektam būtiskiem jautājumiem, lai Latvija par patīkama tūrisma mērķi var kalpot ne tikai šodien, bet arī nākotnē. aptaujas anketa pieejama https://arcg.is/1SuD090 un paldies ikvienam, kurš jūtas atbildīgs!

-          2024. gada būtiskais mērķis ir vidēja termiņa darbības atskaites konferences no 7. līdz 9. maijam organizēšana Jūrmalā projekta partneriem un asociētajiem partneriem, kā arī viesiem, lai paustu plašākai sabiedrībai gan projekta aktuālos jautājumus, gan līdz šim brīdim projektā paveikto un gūtās atziņas.

-          2025. gadā būtiski būs apkopot projekta aktivitātes un paveikto, izstrādāt pieredzes pārneses dokumentus un biznesa modeļus, kurus ieviešot dzīvē, projektā nostiprinātajām idejām dotu ilgtspējīgus risinājumus ar praktisku pielietojumu ne tikai Baltijas jūras piekrastes teritorijās, bet arī citviet.

Projekta uzdevums kopumā ir izstrādāt projektu ceļvežus valsts iestādēm, ūdensapgādes uzņēmumiem un tūrisma uzņēmumiem, kā samazināt sezonālo notekūdeņu ražošanas un barības vielu novadīšanas pieaugumu tūristu zonās.

Projekts norisinās no 2023.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim.

Kopējais projekta budžets ir EUR 415 452,00. ERAF līdzfinansējums ir 80% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://interreg-baltic.eu/project/nursecoast-ii-interreg-baltic-sea-region/

 

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »