Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Vai notekūdeņi Tavā īpašumā tiek apsaimniekoti atbilstoši?

Vērtējot notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, Jūrmalas nekustamos īpašumus var iedalīt divās grupas:

-          Tādi, kuri ir pieslēgti centralizētās kanalizācijas sistēmai[1] un par kuru mājsaimniecībā radīto notekūdeņu novadīšanu un atbilstošu attīrīšanu atbildību uzņemas SIA “Jūrmalas ūdens”, pamatojoties uz noslēgto līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu[2] nodrošināšanu;

-          Tādi, kuros ir ierīkota (būtu jāierīko) decentralizētā kanalizācijas sistēma, kuru nekustamā īpašuma īpašnieks uztur un apsaimnieko atbilstoši tiesību aktu prasībām, un par izlaides kvalitāti atbild ar saviem finanšu līdzekļiem.

Informācija, kas sekos tālāk pamatā vērsta tiem, kas vēl nav pieslēguši savu īpašumu SIA “Jūrmalas ūdens” tīkliem un tādējādi uzņemas atbildību par procesa kontroli un vides kvalitātes prasību ievērošanu ne tikai savā īpašumā, bet arī tam tuvumā esošajā teritorijā.

Ko nosaka tiesību akti?

Papildus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā sniegtajam regulējumam, būtiski ir iepazīties ar prasībām, ko nosaka 27.06.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 24.05.2018. saistošie noteikumi Nr.20 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Kā būtiskāko no regulējuma var izcelt sekojošo:

1.      Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija, kas Jūrmalā bija jāveic līdz 2019. gada 31. decembrim[3] ar mērķi pabeigt reģistra izveidi līdz 2021. gada 31. decembrim[4];

2.      Ja ekspluatētā decentralizētās kanalizācijas sistēma neatbilst tiesību aktos izvirzītajām prasībām, īpašniekam jānodrošina tās atbilstība ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim[5];

3.      Uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtības uzraudzība un kontrole, nosakot gan nekustamā īpašuma īpašnieka, gan SIA “Jūrmalas ūdens” pienākumus tā īstenošanai[6];

4.      Atbildība par tiesību aktu neievērošanu, radot vai pieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi neatbilstošas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas dēļ.

Ja Jūsu īpašumā ir krājtvertne, septiķis, bioloģiskā kanalizācijas sistēma vai sausā tualete, un par to nav sniegtas ziņas, kas reģistrētas SIA “Jūrmalas ūdens”, aicinām nekavējoties iesniegt pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar veidni, kas pieejama https://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi

Nereti gadās saņemt zvanus no jūrmalniekiem, kuri skaidro, ka decentralizētās kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, jo tiks veikts pieslēgums, tiklīdz pa ielu izbūvēs centralizēto kanalizācijas sistēmu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka arī uz šādiem gadījumiem ir attiecināmas reģistrācijas prasības, un tās tiek atceltas tikai ar brīdi, kad īpašums ir pieslēgts SIA “Jūrmalas ūdens” tīkliem un ir noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Kas paveikts no SIA “Jūrmalas ūdens” puses?

Laika periodā no 2000. gada Jūrmalā gandrīz nepārtraukti norit projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” vairāku secīgu kārtu ieviešana, piesaistot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus un tādējādi izbūvējot ļoti lielu ūdenssaimniecības tīklu garumu pilsētas vietās, kur iepriekš pieslēgties tehniski nebija iespējams vai bija ļoti apgrūtinoši. Arī šobrīd tīkli tiek būvēti dažādos pilsētas rajonos un projekta IV kārtā ir nodoti objekti gan Dubultu – Pumpuru, gan tikko kā Asaru rajonā. Priecājamies par tiem jūrmalniekiem, kuri regulāri seko aktivitātēm, un, saņemot tehniskos noteikumus un izbūvējot tīklus pagalmā, var uzsākt sabiedriskā pakalpojuma lietošanu uzreiz pēc ielu tīklu nodošanas ekspluatācijā. Ir arī ļoti daudz tādu iedzīvotāju, kuri būvprojekta izstrādes un būvdarbu laikā vērsušies SIA “Jūrmalas ūdens” un izteikuši vēlmi pieslēgties. Vēršam uzmanību, ka šī vasara ir pats izdevīgākais brīdis šī nodoma realizēšanai, jo sešos no desmit līgumiem darbi jau ir pabeigti, un komunikāciju izmantošana jau ir uzsākta vai nepieciešams tikai noslēdzošais solis – objekta nodošana ekspluatācijā. Atlikušie trīs līgumi (Bražciems – Bulduri; Asari – Ķemeri un Sloka – Vaivari) tiks pabeigti šī gada vasarā, un intensīvi tiks izbūvēts līguma apjoms Kaugurciems – Sloka rajonā visa gada garumā.

Tomēr SIA “Jūrmalas ūdens” skatiens ir vērsts ne tikai uz projekta skartajām teritorijām. Ilgstoši strādājot pie ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, ir izveidots digitāls rīks Jūrmalas pilsētā esošo mājsaimniecību uzskaitei un kontrolei. Tajā uzskatāmi nodalītas mājsaimniecības, kas vēl nav pieslēgtas centralizētās kanalizācijas sistēmai, līdz ar to ir pakļautas šeit aprakstītajām prasībām. Sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi, un saņemtajiem decentralizētās kanalizācijas sistēmu pirmreizējiem apliecinājumiem, ir izveidots reģistrs ar apkopoto informāciju par pilsētā esošajām sistēmām, kuru apsaimniekošana ir katra nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība. Sniegtā informācija tiek pārbaudīta, lai pārliecinātos, vai apliecinājumā minētais atbilst tiesību aktu prasībām. Aicinām, sagatavojot apliecinājumu, iepazīties ar saistošajos noteikumos un citur noteikto aprēķina metodiku, lai atbilstoši aprēķinātu izvešanas biežumu, ja Jūsu īpašumā ir, piemēram, septiķis vai krājtvertne. Ir bijuši gadījumi, kad iedzīvotāji apliecinājumā norāda, ka izvešanu veic vienu reizi gadā, bet pēc SIA “Jūrmalas ūdens” rīcībā esošās informācijas, tai skaitā, mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju skaitu, šāds izvešanas biežums nevar nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām.

Papildus tam SIA “Jūrmalas ūdens” Kontroles dienests veic regulāras pārbaudes par pieslēgumu izmantošanu, un iespējams, ka arī Jūs savā pastkastītē jau esat saņēmuši draudzīgu atgādinājumu par to, ka decentralizētās kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē. Ja tā ir, nekavējieties to izdarīt, jo pretējā gadījumā, tiesību aktu sankcijas ir bargas.

Gadījumā, ja nekustamajam īpašumam jau šobrīd ir vai tuvākā nākotnē (līdz 2023. gada beigām) būs pieejams pieslēgums centralizētājiem tīkliem, SIA “Jūrmalas ūdens” uz rakstveida pieprasījuma pamata sagatavos tehniskos noteikumus un vienkāršoto pagalma tīklu izbūves shēmu bez maksas.

Kas darāms nekustamā īpašuma īpašniekam?

Lai pārliecinātos, vai Jūsu īpašumam jau šobrīd pieslēgums ir pieejams, iesakām sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Tehnisko daļu (pa tālruni 67811363 vai e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv) un noskaidrot, kādas darbības jāveic, lai īpašumu pieslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanai. Iesnieguma paraugs un tam pievienojamo dokumentu saraksts pieejams mūsu mājas lapā https://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi

Tikai sadarbojoties un pievēršot pietiekamu uzmanību un rūpību vides kvalitātes prasībām un to atbilstošai ievērošanai, iespējams nodrošināt to, ka Jūrmala kā kūrortpilsēta ir pievilcīga ne tikai tūristiem šodien, bet arī ikvienam tās iedzīvotājam ilgtermiņā.

 
 Iesūtīts: 2022.05.11 14:53
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »