Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Iedzīvotāji aicināti precizēt pievadu izbūves vietas

2016.gadā SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāka Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu. Projekta īstenošana paredz četras aktivitātes:

 1.  Ūdenssamniecības infrastruktūras paplašināšana Buļļuciemā (īstenots 2017.gadā);
 2. Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Priedaine-Majori;
 3. Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Majori-Krastciems;
 4. Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Krastciems-Ķemeri.

Šobrīd, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem  par būvprojekta izstrādi Priedaines-Majoru un Majoru-Krastciema rajonos, projektētāji SIA “Jūrmalas ūdens” uzdevumā apzina tos nekustamos īpašumus, kuriem nepieciešams paredzēt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēguma vietas no projektējamā ielas tīkla līdz īpašuma robežai. Tīklu izbūve plānota, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzekļus laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam.

SIA “Jūrmalas ūdens” izbūvēs pievadus līdz īpašuma robežai, bet iedzīvotājiem jāprecizē pieslēguma vietas izvietojums attiecībā pret sava zemesgabala robežām.

“Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo, ja iedzīvotāji neprecizēs, kur viņi vēlas pievilkt ūdensvadu un kanalizāciju, tad to izdarīs projekta izstrādātāji, atbilstoši savai informācijai. Rezultātā var sanākt, ka persona, kura nav  norādījusi pievadu vietas, saskarsies ar neērtībām, ka viņu un projektētāju domas atšķiras. Tāpēc  pasteidzieties un tie, kas vēl nav to izdarījuši un pieslēguma vietas norādījuši, sazinieties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienību pa tālruni 67811384 vai e-pastu: project@jurmalasudens.lv ” uzsver Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts.

Vēršam uzmanību, ka būvprojekta izstrāde paredz pieslēgšanās iespēju arī tādos gadījumos, ja:

 1. vēlaties jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu,

 2. ir pilsētas ūdensvads, bet kanalizācijas pieslēguma nav, vai otrādi,

 3. ir kanalizācijas pieslēgums, bet ar lokālo sūkņu staciju nevis pašteces kanalizāciju,

 4. īpašumā ir jaunbūve, kurai vēlaties paredzēt pieslēgumus,

 5. tiek projektēta jauna māja/s,

 6. ir pilsētas ūdensvads un/vai kanalizācija, bet pieslēgums izveidots nevis no ielas, bet caur citas personas (kaimiņa - viena vai vairāku) piederošu         privātīpašumu,

 7. esat nekustamo īpašumu attīstītājs un tuvākajos 3 gados plānojat teritorijas apbūvi,

 8. esat domājamo daļu zemes īpašnieks un savas mājas (korpusa) īpašnieks, kam vēlaties atsevišķu pieslēgumu u.c.

Pēc ielas tīklu būvprojekta izstrādes, iedzīvotāji varēs vērsties SIA “Jūrmalas ūdens”, lai saņemtu tehniskos noteikumus iekšpagalmu tīklu izbūvei.

Norādām, ka gadījumā, ja līdzekļu apjoms mainīsies un būs nepieciešams pārskatīt ielu sarakstus, kur tīklu izbūve veicama, prioritāte būs tām ielām, kur iedzīvotāji būs aktīvi pauduši savu vēlmi izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumus.

No iedzīvotājiem dažkārt izskan jautājums – vai iespējams pieslēgties tikai vienai no komunikācijām (attiecīgi tikai ūdensapgādei vai tikai kanalizācijai) tāpēc sniedzam informāciju, kādēļ būtu noderīga katra no šīm komunikācijām:

Ūdensapgāde:

 • ilgus gadus analizējot iegūtā ūdens kvalitāti un nepieciešamību to sagatavot, lai tīklā padotu patērētājiem dzeramo ūdeni, kas atbilst visām nacionālo un starptautisko tiesību aktu prasībām, SIA “Jūrmalas ūdens” ir veicis apjomīgus un finansiāli ļoti lielus ieguldījumus, nodrošinot gan atdzelžošanas, gan nanofiltrācijas (sulfātjonu atdalīšana) procesus, tādējādi samazinot līdz pieļaujamām normām gan dzelzs, gan sulfāta, magnija un kalcija jonu koncentrāciju ūdenī;
 • SIA “Jūrmalas ūdens” regulāri veic ūdens kvalitātes analīzes, ņemot paraugus gan ūdens sagatavošanas procesa posmos, gan sadales tīklā, gan atsevišķās vietās, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, lai noteiktu ūdens atbilstību tiesību aktu prasībām. Papildus tam regulāras pārbaudes veic arī sertificēta laboratorija. Informācija par dzeramā ūdens kvalitāti tiek publicēta SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv;
 • Daudzviet Jūrmalā individuālai ūdens ieguvei tiek izmantotas akas vai urbumi, kuru kvalitāte praktiski netiek pārbaudīta vispār. Jāatzīmē, ka urbumu īpašnieki neņem vērā augsto gruntsūdeņu līmeni, kas var ūdens ieguves vietā radīt piesārņojumu, tai skaitā no lokālām sadzīves notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm, caur kurām neatbilstoši attīrīti vai neattīrīti notekūdeņi noplūst vidē. Rūpēs par sabiedrības veselību, SIA “Jūrmalas ūdens” artēziskajos urbumos ūdeni iegūst no 120 – 150 m dziļuma, līdz ar to šķērsojot vairākus ūdens necaurlaidīgos slāņus, kas sniedz drošību attiecībā no mikrobioloģiskā piesārņojuma risku;
 • Lietojot SIA “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu, Jums tiek garantēts drošs, nepārtraukts un kvalitatīvs dzeramais ūdens;
 • Izmaksas par patērētā ūdens kubikmetru nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulators, veicot rūpīgu izmaksu analīzi. Šobrīd ūdensapgādes tarifs ir 1.09 par m3 (ieskaitot PVN), kas ir līdzvērtīgs vienas dzeramā ūdens 0.5 l – 1 l pudelei. Kā to pierādījuši pētījumi, izmaksas un kvalitāte faktiski neatšķiras, bet SIA “Jūrmalas ūdens” par attiecīgo summu piedāvā 1000 reižu vairāk ūdens nekā ir vienā pudelē no veikala;
 • Novadītā sadzīves kanalizācijas apjoma noteikšana tiek veikta pēc patērētā ūdens daudzuma, atbilstoši uz pievada uzstādīta komercuzskaites mēraparāta (ūdens skaitītāja) rādījumiem.

Sadzīves kanalizācijas novadīšana:

 • 2008. gadā tika pabeigta Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) izbūve un 2/3 no visiem Jūrmalā novadītājiem notekūdeņiem tiek attīrīti tajās. Priedaines – Majoru rajonā novadītie notekūdeņi tiek pārsūknēti uz PSIA “Rīgas ūdens” NAI “Daugavgrīva”. Līdz ar to lietojot sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu, tiek nodrošināts, ka notekūdeņi pirms to nonākšanas atpakaļ vidē tiek atbilstoši attīrīti, ievērojot tiesību aktu prasības.
 • Ja sadzīves notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots individuāls risinājums (krājtvertne), atbildība par atbilstību vides kvalitātes prasībām jāuzņemas nekustamā īpašuma īpašniekam. Pārbaudes par krājtvertnes izbūves atbilstību un iztukšošanas regularitāti veiks atbildīgie dienesti un pārkāpēji tiks sodīti. Krājtvertne ir jātukšo regulāri un nedrīkst pieļaut noplūdes vidē pirms to atbilstošas attīrīšanas. Diemžēl praksē sastopami gadījumi, kad tvertne tiek tukšota reizi gadā vai netiek iztukšota vispār līdz ar to neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē vai iesūcas gruntī.

27.06.2017 pieņemtie MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nosaka pašvaldībām ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī uzsākt organizēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistra izveidi, izdot saistošos noteikumus un informēt iedzīvotājus par reģistrēšanās nepieciešamību un kārtību.

Gan esošu, gan jaunu DKS īpašnieku pienākumi:

 • līdz 2021. gada 31. decembrim to reģistrēt (pašam jāiesūta reģistra uzturētājam informācija),
 • nodrošināt attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta  veiktu tehnisko apkopi  vismaz reizi gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā un iesniegt informāciju reģistram par veikto apkopi,
 • ja DKS īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, ka līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstošs komersanta apseko sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai,
 • notekūdeņus no septiķa vidē novadīt tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu,
 • savāktos notekūdeņus un nosēdumus  regulāri nodot pašvaldībā reģistrētiem asenizatoriem, par ko darījumu apliecinošs dokuments jāsaglabā vismaz divus gadus,
 • nodrošināt notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

Pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas realizācijas, daudziem jūrmalniekiem jau ir iespēja pieslēgties kvalitatīvai ūdensapgādes sistēmai, kā arī novadīt radītos sadzīves notekūdeņus atbilstošai attīrīšanai. Šobrīd ir spēkā to realizēt pēc atvieglotas kārtības. Par attiecīgā īpašuma pieslēgšanās iespējām, aicinām interesēties SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskajā daļā pa tālruni 67811363 vai e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv Kā arī sadarbībā ar banku un nebanku sektoru ir panākta vienošanās, ka iedzīvotājiem ir pieejams kredīts ar atvieglotiem noteikumiem iekšpagalma ūdenssaimniecības tīklu izbūvei. Par šo iespēju sīkāk lūdzam interesēties savā bankā.

Kamēr spēkā ir vienkāršotā kārtība iekšpagalma tīklu izbūvei, aicinām nekavēties un pievienoties SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumu lietotāju lokam un izmantot abus pakalpojumus ikdienā!

Detalizēta informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā “Investīciju projekts”, kur ir pieejams arī kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu paplašināšanu līdz 2022. gadam.

 Iesūtīts: 2017.12.14 10:27
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »