Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Elīna Badune 26.09.2019 13:15
Labdien! Ja ūdensvads ielā ir ievilkts (E. Veidenbauma iela Vaivaros) un iet pa ielu gar māju, vai a[…]ttīstības projekta finansējuma ietvaros pilsēta to var pievilkt pie konkrēta zemes gabala (nevelkot iekšā līdz mājai)?
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 26.09.2019 14:03
Labdien! Atbildot uz Jūsu iesniegto jautājumu, informējam, ka Jūrmalā, E. Veidenbauma ielā dažādos posmos ir paredzēta gan sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve, gan ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas izbū[…]ve vienlaikus. Lai pārbaudītu pievada izbūves esamību projekta sastāvā, lūdzu norādiet konkrētu īpašuma adresi.
Māris Vīns 24.09.2019 13:52
Labdien! Vai tad meliorācijas sistēmas nav regulāri jāuztur atbilstošā darba kārtībā? Kāpēc joprojā[…]m netiek izpļauts viss Medņu ielas posms no Olgas ielas līdz Viņķu ielai, bet tikai neliela daļa?
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 18.10.2019 09:36
SIA,,Jūrmalas ūdens,, Jūs informē, ka pamatojoties uz Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošo noteikumu, kā arī 3.punkta, namīpašumu, zemesgabalu, pagalmu un […]citu teritoju uzturēšana un kopšana.51.2 apakšpunkta. īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas [ izņemot maģistrālās ielas] kopšanu, sanitārās tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, noteikumiem, ir iedzīvotāju pienākums pieguļošās teritorijas kopšana. Līdz ar augstāk minēto un tā kā Medņu iela nav maģistrālā iela, [sk.Jūrmalas pilsētas plānojumu] Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem pie privātīpašumiem ir pienākums kopt pieguļošās koplietošanas teritorijas.
Jānis Keselis 22.08.2019 20:29
Gribētu informāciju par plānotiem ūdensvada un kanalizācijas izbūves termiņiem Ciļņu ielā, Druvciemā[…]. Plānota jaunbūve Ciļņu 12
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 26.08.2019 10:15
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Ciļņu ielā, Druvciemā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslē[…]gšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Māris Vīns 21.08.2019 11:35
Labdien! Lūdzu pirms rudens lietavām ieplānot grāvju tīrīšanas darbus Medņu ielā no Olgas ielas l[…]īdz Vinķu ielai un pa Vinķu ielu, jo grāvji vietām pamatīgi aizauguši un šur tur nobrukuši, kas samazinājis ūdens dabīgo noteci...
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 05.09.2019 15:08
2019.gadā Daugavas un Skautu ielā, kā arī daļā no Medņu ielas tika izpļauti meliorācijas novadgrāvji. 2019 gada budžeta ietvaros tiks veikti nepieciešamie avārijas darbi rudens lietavu gadījumā. Informējam, […]ka 2017 gada budžeta ietvaros tika veikti meliorācijas novadgrāvju tīrīšanas darbi Medņu ielā, posmā no Olgas ielas līdz Lapsu ielai, kā arī Viņķu ielas novadgrāvis no Medņu ielas līdz Gulbju ielai.
Andrejs Gucalo 17.08.2019 12:00
Kad būs uzbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma Priedainē, Baldones ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 20.08.2019 13:12
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Priedainē, Baldones ielā ir iekļauta būvprojektā "'Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciemā un Priedainē". Šobrīd norisinās dokumentu gatavošana atkārtotam iepi[…]rkumam būvdarbu veikšanai. Faktiskos būvdarbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas
Liana Ivanova 13.08.2019 14:16
Labdien . Kad tiks uzbūvēta kanalizacijas sistema Ezeru ielā ?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 15.08.2019 10:03
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Ezeru ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju […]un darba grafika sastādīšanas.
Aija Punāne 12.08.2019 12:14
Vēlos iesniegt pieprasījumu ūdens skaitītāja un kanalizācijas pieslēgumam Grāvju ielā 55. Esmu mājas[…] īpašniece. Kādus dokumentus man jānem līdzi ?
Kristīne Bendža Tehniskās struktūrvienības inženiere 12.08.2019 15:38
Tehnisko noteikumu un darba shēmas* (darba shēma - atvieglots projekts, ko bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens”, tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika nodrošināt[…]a/tiks nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - iesnieguma veidlapu skat. pēc saites http://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi, (8.iesniegums pēc kārtas); 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana (kopija); ja zeme un māja pieder dažādiem īpašniekiem, tad - zemes īpašnieka piekrišana iecerētajiem darbiem; 5) ūdensvada un/vai kanalizācijas (turpmāk, ŪK) skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, 8.kabinetā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45; piektdien 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:30). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363.
Irita Tovta 05.08.2019 10:36
Labdien, sakiet lūdzu, ik pēc cik gadiem ir jāverificē ūdens skaitītāji, un vai jūs sūtiet kādu atgā[…]dinājumu par šī procedūras veikšanu?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 08.08.2019 11:53
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts meteoroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji tiek mainīti reizi 4 gados; elektromagnētiskie un ul[…]traskaņas ūdens patēriņa skaitītāji tiek mainīti reizi 6 gados. Komercuzskaites ūdens patēriņa skaitītājus, kuri atrodas ūdensmērītāja akās SIA “Jūrmalas ūdens” abonentiem maina bezmaksas. Atgādinājums par skaitītāja verifikāciju netiek sūtīts, jo SIA “Jūrmalas ūdens” seko līdzi ūdensskaitītāju verifikācijas termiņiem un veic to nomaiņu. Šis nosacījums neattiecas uz dzīvojamo māju dzīvokļiem, kuros uzstādīti ūdens skaitītāji.
Jānis Bērziņš 26.07.2019 08:46
Vēlreiz par Avotu ielas ūdeni un kanalizāciju! Lūdzu norādiet precīzākus termiņus!
Zanda Kocere-Vika PIV grāmatvede 30.07.2019 14:03
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Avotu ielā ir iekļauta būvprojektā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majoros un Dzintaros". Šim būvprojektam plānots nedēļas laikā izsludināt iepirkumu būvdarbu v[…]eikšanai. Faktiskos būvdarbus plānots veikt 2020.-2021.gadā, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms tikai pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas. Lai pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, uzreiz būtu iespējams īpašumam lietot pilsētas komunikācijas, jau tagad varat griezties SIA "Jūrmalas ūdens" tehniskajā daļā (tel.67811363, e-pasts: tehniskadala@jurmalasudens.lv) un saņemt tehniskos noteikumus, projekta-darba shēmu pagalma tīklu izbūvei un veikt tīklu izbūvi savā īpašumā.
Andris Klaužs 12.07.2019 08:36
Labdien!Vēlos uzzināt, kad paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Rudzu ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 22.07.2019 14:24
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar b[…]ūvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »