Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Gunārs Bremanis 28.05.2024 12:50
Kur es varu atrast sava līguma numuru?
12.07.2024 11:31
Līguma numurs ir norādīts līgumā. Ja līgumu nav iespējams atrast, tad klienta numuru var noskaidrot zvanot +37167811370 vai rakstot uz e-pastu ligumi@jurmalasudens.lv.
Jevgēnijs Skorobogatovs 03.03.2024 17:24
Labdien! Vai ir planopta kanalizācijas/ūdensapgādes sistēmas uzbūve Ķemeros, Tūristu ielā?
12.07.2024 11:38
Diemžēl, tuvākajā nākotnē SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienība nav plānojusi jaunas ūdensvada/kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Sergejs Krasts 16.01.2024 15:38
Labdien! Vai ir planopta kanalizācijas/ūdensapgādes sistēmas uzbūve Vārnukroga?
12.07.2024 11:39
Diemžēl, tuvākajā nākotnē SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienība nav plānojusi jaunas ūdensvada/kanalizācijas sistēmas izbūvi.
John Doe 23.12.2023 19:44
Labdien. Kāda ir ūdens cietība Rīgas ielā 49 un kur var atrast šo informāciju tieši par cietību? Tes[…]tēšanas pārskatos tās nav.
Irina Jeļisejenko SIA "Jūrmalas ūdens" Laboratorijas vadītāja 02.01.2024 10:40
Labdien! Tuvākie SIA "Jūrmalas ūdens" monitoringa punkti Jūsu adresei Rīgas ielā 49 ir: 1) Dzintari, Promenādes iela 1A kur kopēja cietība ir 4.49 mmol/l; 2) Dzintari, Plūdu iela 4A kur kopēja cietība ir 4.3[…]9 mmol/l; Kopējas cietības viedajā vērtībā par 2023. gadu ir 4.5 mmol/l.
Sofija Kozlovska 05.05.2023 16:19
Jūsu klientu servisa tālrunis dienām nav sazvanāms.
Sabiedrisko attiecību speciālists 13.07.2023 15:44
Klientu servisa tālrunis parasti ir pārslogots katra mēneša beigās, laikā, kad jānodod skaitītāju rādījumi – no 25. līdz 27. datumam. Tāpēc jo sevišķi šajā laikā iesakām klientiem visus svarīgos jautājumus Klie[…]ntu apkalpošanas daļai uzdot rakstiski, nosūtot tos uz e-pastu abonenti@jurmalasudens.lv . Vēstulē vēlams pierakstīt arī Jūsu tālruņa numuru.
Marite Trautmane 20.04.2023 16:23
Kapec Kauguros ir tik kalkots udens boja elektroierices.
12.07.2024 12:42
Ūdens ieguve Jūrmalas rajonos (Dzintari, Jaundubulti, Kauguri un arī Ķemeri) tiek veikta no vairākām artēziskajām akām. Visiem ūdens avotiem ir raksturīgas augstas dzelzs, sulfātu, hlorīdu, kalcija un magnija k[…]oncentrācijas. Ūdens sagatavošanai tiek izmantoti atdzelžošanas spiediena filtri un nanofiltrācijas sistēma. Sagatavotajā ūdenī kopējās cietības (summārais kalcija un magnija saturs) koncentrācija variē no 3,21 līdz 4,25 mmol/l. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām “Hardness in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality” (2010): ja summārā kalcija un magnija koncentrācija >1,8 mmol/l vai 180 mg CaCO3/l ūdens tiek uzskatīts par ļoti cietu. Informējām, ka SIA “Jūrmalas ūdens” jau veic tehniskus uzlabojumus, lai samazinātu cietību. Tomēr izmaiņas neparedz sagatavot patērētājiem vidēji cietu vai mīkstu ūdeni (<1,8 mmol/l vai zem 180 mg CaCO3/l). Par visām realizētām izmaiņām mēs izinformēsim iedzīvotājus pēc darbu realizācijas. Par ūdens papildus mīkstināšanu ūdens patērētajiem jāgādā pašiem.
Nataļja Fostjučenko 15.03.2023 09:13
Labdien gribeju uzzinat pa udens un kanalizaciju Krasta iela Sloka itka visi trubas pie vartiem ir p[…]ievilkti kad var pieslegties pie viniem ka var to uzzinat?
Jānis Vilnītis 29.03.2023 10:59
Lai pievienotos pilsētas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu. Objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaim[…]niecības attīstības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta, tehniskie noteikumi jeb darba shēmu - atvieglotu projektu, SIA “Jūrmalas ūdens” izstrādā bez maksas. Pieprasījumam nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (iesniegumu veidlapa: https://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi ) 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 5) ŪK skice - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju “ceļu” no šo komunikāciju atzarojumiem pie jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv vai nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens" Tehniskā daļa, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. Tehnisko noteikumu saņemšanas informatīvais tālrunis: 67811381 Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, strikti ievērojot tur norādīto, nepieciešams veikt pašus būvdarbus (var veikt pašu spēkiem vai pieaicināt būvniekus). Pēc cauruļvadu montāžas jāpieaicina SIA "Jūrmalas ūdens" Kontroles dienesta speciālists, lai novērtētu darbu kvalitāti. Pozitīva atzinuma gadījumā tranšejas ar cauruļvadiem var aizbērt, un pēc līguma dokumentu sakārtošanas var sākt lietot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.
Ēvalds Liepiņš 01.03.2023 21:26
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu demarkācija. Kā panākt, lai Jūrmalas ūdens pārņem savā apkalpošanā […]pazemes komunikācijas, kuras nodrošina pakalpojumus desmit piecstācu mājām un divām pašvaldības iestādēm? Jautājums ir par Engures ielas zaru.
10.03.2023 15:27
No sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” puses savas kompetences ietvaros konkrētajā situācijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem var tikt sniegts atbalsts avārijas pakalpojuma un avārij[…]as lokalizācijas darbu veikšanas formā. Par šādu iespēju konkrēto daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki ir informēti un pārvaldniekiem no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” puses ir nosūtīts avārijas dienesta pakalpojumu sniegšanas līguma projekts. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir iespēja šādu līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” noslēgt. To, vai šāds līgums tiek noslēgts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” ietekmēt nevar. Konkrēto ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju apsekošana un uzturēšana (aiz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” piederības robežas) ir katra konkrētā pārvaldnieka kompetencē. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki par minēto ir informēti, to apzinās un tas ietilpst pārvaldnieku obligāti veicamajās darbībās. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” nav tiesīga veikt tos pienākumus, kas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ir jāveic pārvaldniekam. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir jāveic sava darba plānošana un organizēšana, nepieciešamības gadījumā sasaucot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.
Anatolijs Starkovskis 07.02.2023 09:15
Kā iepazīties ar Jūrmalas ūdens tīklu shēmu? Velos redzēt, kurās ielās izbūvēti tīkli, lai varētu ēr[…]tāk un ātrāk izvērtēt zemesgabalu attīstības iespējas.
Sabiedrisko attiecību speciālists 13.02.2023 11:23
Ar informāciju par nesen būvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem var iepazīties šeit (INVESTĪCIJU PROJEKTS/KARTES): https://jurmalasudens.lv/?ct=kartes Informāciju par iepriekš izbūvētiem ūdenssaimnie[…]cības tīkliem jāprasa Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas daļā. Tālr.nr.: 25611336, e-pasts: gints.daksa@jurmalasudens.lv
NATAĻJA BURLOVA 15.11.2022 17:03
Labdien, gribu zināt,kur Jūrmalā var veikt ūdens pārbaudi. Paldies.
Jānis Vilnītis sabiedrisko attiecību speciālists 22.11.2022 10:36
Ja ūdens pārbaude nepieciešama no akreditētas laboratorijas ar LATAK apstiprinātām metodēm un vēlāk rezultāti jāiesniedz Veselības inspekcijai vai citai valsts iestādei, tad tās var atrast https://ai.latak.gov.[…]lv/index.php?lang=lv Izvēloties Laboratorija à Testēšana (17025). Izvēlieties sev piemērotāko un ērtāko. Ja ūdens pārbaude nepieciešama tikai klienta vajadzībām, tad var sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Laboratoriju pa telefoniem: +371 26269438 (Lab. vadītāja); 67738241 (Laboratorija) vai e-pastu: krista.danne@jurmalasudens.lv. Ja ir jautājumi par dzeramā ūdens kvalitāti Jūrmalā, tad var sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Laboratoriju pa telefoniem: +371 26269438 (Lab. vadītāja); 67738241 (Laboratorija) vai e-pastu: krista.danne@jurmalasudens.lv.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »