Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Jānis Zaķis 17.04.2016 23:28
Labrīt! Es vēlētos uzzināt, cik liels ūdens spiediens ir "Jūrmalas ūdens" ūdens tīklā? Jautāju, jo p[…]lānoju nākotnē pieslēgties jūsu ūdens tīklam un gribu noskaidrot kāda tipa (PN6, PN10 vai PN16) caurules man ir nepieciešamas.
Guntis Klīve Tehniskais direktors 22.04.2016 09:46
Par spiedienu Jūrmalas pilsētas ūdensvada tīklā. Atbildot uz jautājumu informējam ka, spiediens pilsētas ūdensvada tīklā tiek uzturēts ap 4 atm. Par ēkas iekšējā ūdensvada caurulēm jālemj speciālistam kurš iz[…]strādās ēkas ūk sistēmas projektu. Informācijai: caurules ar spiediena klasi PN10 ir pietiekošas iekšējā ūdensvada izbūvei.
Gaida Klīve 05.04.2016 14:39
Labdien! Vai Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas ietvaros ir paredzēta ūdensva[…]du un kanalizācijas tīklu izbūve Dzelzceļa ielā?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 05.04.2016 15:28
Informējam, ka ūdensvada izbūve Dzelzceļa ielā posmā no Rūsiņa līdz Talivalža ielai ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ilgtermiņa plānā. Pēc projekta apstiprināšanas, kas plānota 2016. g[…]ada otrajā pusē, būs zināms pieejamais finansējums un tās ielas, kur tīkli tiks izbūvēti līdz 2020. / 21. gadam. Izstrādājot tehnisko projektu tiks izvērtēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve šajā ielas posmā, bet vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka ja posms būs iekļauts ES Kohēzijas fonda projektā abas komunikācijas tiks būvētas vienlaikus. Sīkāka informācija par projekta apstiprināšanu un īstenošanu būs pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī regulāri tiks publicēta vietējos laikrakstos.
Valija Āboliņa 28.03.2016 16:03
Sakiet lūdzu, vai Kandavas ielā Slokā tiks izbūvēts centrālais ūdensvads un kanalizācija? Kad proviz[…]oriski tas varētu notikt? Paldies!
Anda Zaķe PIV ekonomiste 29.03.2016 13:41
Paldies, ka izmantojāt iespēju uzdot savu jautājumu, izmantojot mūsu interneta mājas lapu. Kandavas ielā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve ir iekļauta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības pro[…]jekta ilgtermiņa plānā. Kartogrāfiskais materiāls ir pieejams ūdensapgādei http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/utikli20142020.pdf un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/ktikli20142020.pdf. Tuvākajā laikā tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde, lai būtu iespējams pieteikties uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tīklu izbūvei, kas plānota līdz 2020. / 2021. gadam. Projekta pieteikuma apstiprināšana plānota 2016. gada otrajā pusē, līdz ar to plašāka informācija par projekta apjomiem, iekļauto ielu sarakstu, izbūves laika grafiku un tam nepieciešamo finansējumu būs pieejama gan mūsu mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā "Investīciju projekts", gan arī vietējos laikrakstos. Šobrīd informāciju par Jums tuvāko iespējamo komunikāciju pievienošanās vietu varam Jums nosūtīt, ja precizēsiet savu adresi.
Diāna Apine 18.03.2016 16:20
Jautājums Andai Zaķei. Labdien! Neatradu precīzu atbildi uz Žanetes Duntavas jautājumu vai ir oblig[…]āti jāpieslēdzas ūdensvada un kanalizācijas sistēmai. Ar cieņu, Diāna ( 30.12.2015 11:42 Labdien! Man piederošais nek.īpašums atrodas Vaivaros, kur ir veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve. Vai man obligāti ir jāpieslēdzas)
Anda Zaķe PIV ekonomiste 05.04.2016 13:03
Šobrīd spēkā ir Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, ar 01.04.2016. spēkā ir stājušies 22.03.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un l[…]ietošanu” un tuvākajā laikā tiks izstrādāti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Papildus tam, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta noteikumiem, Ministru kabinetam ir jānosaka prasības notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un šādu sistēmu reģistrācijas kārtību. Pēc attiecīgo noteikumu stāšanās spēkā tiks veikta pastiprināta kontrole par sadzīves kanalizācijas krājtvertņu atbilstību, lai vietās kur nav izveidoti pieslēgumi SIA “Jūrmalas ūdens” notekūdeņu novadīšanas tīkliem tiktu veikta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana un neattīrīti notekūdeņi netiktu novadīti vidē un neradītu lokālu piesārņojumu un kaitējumu videi. Vēršam uzmanību, ka īpašumos, kur ir decentralizēta notekūdeņu sistēma, bet kas ietilpst Jūrmalas notekūdeņu aglomerācijā, īpašniekiem būs jānodrošina tāda pat notekūdeņu attīrīšana, pirms izlaides vidē, kādu to īsteno SIA “Jūrmalas ūdens”. Pašvaldības atbildīgā institūcija kontrolēs gan to, vai notekūdeņi ir atbilstoši attīrīti, gan cik bieži tiek tukšota krājtvertne un vai ir noslēgts līgums par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Līdz ar to pievienošanās ūdenssaimniecības tīkliem ir iespēja izmantot SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumu un atrisināt problēmas nākotnē, kas var rasties, ja Jūsu īpašumā atbilstoša notekūdeņu attīrīšana nav sakārtota. Sīkāka informācija pieejama http://www.jurmalasudens.lv/?ct=notikumi&fu=read&id=139&start=1
Valdis Zarins 19.02.2016 01:25
Padomju laikā, ja nemaldos, 70-tajos gados, Lielupes namu pārvalde Viestura ielā līdz 60.numuram iev[…]ilka pilsētas ūdensvadu pie kura pieslēdza arī manas mātes māju Cēsu ielā 2. Visu laiku tika namu parvaldei maksāts līdz ar citiem maksājumiem arī maksājumu par ūdens lietošanu, kad tika likvidētas namu pārvaldes, sakarā ar slikto ūdens kvalitāti, augsto dzelzs saturu un hlora piegaršu, mani vecāki atteicās no pilsētas ūdens un turpināja lietot akas ūdeni. Pagājušā gadā pēc viņu nāves tika sākta mantojuma procedūra. Šajā sakarā man ir jautājums, kā var no jauna pievienoties ūdensvadam, kādi dokumenti ir vajadzīgi?
Gunta Kampmane Tehniskās struktūrvienības inženiere 29.02.2016 09:18
Labdien! Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam: Lai pievienotos centralizētam ūdensvadam, jāiesniedz SIA "Jūrmalas ūdens" tehnisko noteikumu pieprasījums, klāt pievienojot Zemes īpašuma tiesības apli[…]ecinošus dokumentus, t.sk., Zemesgrāmatu aktu, Zemes gabala robežu plānu; pilnvara, ja tehniskos noteikumus pieprasa persona, kas nav īpašnieks. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti 15 darba dienu laikā.
Dzintra Grīna 22.01.2016 16:36
Labdien! Gribētu zināt, kāpēc Imantas iela nav iekļauta šajā projektā? Vaivaros projekts skaitās rea[…]lizēts, bet šī ieliņa palikusi neskarta. Vai šeit dzīvo ļaudis, kuriem nepienākas šādas iespējas, dzīvot sakārtotā vidē. Tā mēs zaudēsim ZILĀ KAROGA pludmales statusu. Ceram uz Jūsu izpratni.
Anda Zaķe PIV ekonomiste 25.01.2016 11:34
Labdien! Paldies, ka izmantojāt iespēju uzdot jautājumu caur SIA "Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapu. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārklājums Jūrmalā vēl nav 100% līdz ar to ne visiem J[…]ūrmalas iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja izmantot SIA "Jūrmalas ūdens" pakalpojumus. Laika periodā no 2001. gada SIA "Jūrmalas ūdens" ir realizējis vairākas ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtas, paplašinot tīklus dažādos Jūrmalas rajonos un tādējādi ūdenssaimniecības tīkla pārklājumu palielinot no 74% līdz 86% Jūrmalas iedzīvotāju. Tīklu paplašināšana pamatā tiek veikta, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu. Šobrīd sagatavošanas stadijā ir ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta, un plānotais projekta apjoms kartogrāfiski ir pieejams SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapas vietnē http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes. Kartē redzams, ka ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli Imantas ielā ir iekļauti plānotajā tīklu paplašināšanā nākamajam periodam. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas (plānots šī gada beigās), finansējuma piešķiršanas un tehniskā projekta izstrādes būs precīzi zināms gan tīklu izvietojums, gan to garums. Aktuālā informācija par projekta īstenošanu būs pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā, kā arī vietējos laikrakstos. Lai precīzi noteiktu Jūsu īpašumam tuvāko ūdenssaimniecības tīkla izvietojuma punktu, lūdzam identificēt pieslēdzamā objekta adresi.
Gints Apalis 22.01.2016 11:59
Labdien! 2015. gada nogalē tikai ieviests udensvads Mūzikas un Upes ielās. Taču Vizbuļu iela palika[…] neskarta. Sakiet lūdzu, kad Vizbuļu iela tiks pieslēgta pilsētas ūdensvadam?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 25.01.2016 11:21
Labdien! Paldies, ka izmantojāt iespēju uzdot jautājumu caur SIA "Jūrmalas ūdens" interneta mājas lapu. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārklājums Jūrmalā vēl nav 100% līdz ar to ne visiem Jūrm[…]alas iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja izmantot SIA "Jūrmalas ūdens" pakalpojumus. Laika periodā no 2001. gada SIA "Jūrmalas ūdens" ir realizējis vairākas ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtas, paplašinot tīklus dažādos Jūrmalas rajonos un tādējādi ūdenssaimniecības tīkla pārklājumu palielinot no 74% līdz 86% Jūrmalas iedzīvotāju. Tīklu paplašināšana pamatā tiek veikta, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu. Šobrīd sagatavošanas stadijā ir ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta, un plānotais projekta apjoms kartogrāfiski ir pieejams SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapas vietnē http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas (plānots šī gada beigās), finansējuma piešķiršanas un tehniskā projekta izstrādes būs precīzi zināms, kuras ielas ir iekļautas šajā finansējuma periodā. Aktuālā informācija par projekta īstenošanu būs pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā, kā arī vietējos laikrakstos. Lai precīzi noteiktu Jūsu īpašumam tuvāko ūdensapgādes tīkla izvietojuma punktu, lūdzam identificēt pieslēdzamā objekta adresi.
Žanete Duntava 30.12.2015 11:42
Labdien! Man piederošais nek.īpašums atrodas Vaivaros, kur ir veikta ūdensvada un kanalizācijas sis[…]tēmas izbūve. Vai man obligāti ir jāpieslēdzas, vai ir noteikts kāds termiņš līdz kuram visiem nek. īpašuma īpašniekiem būs jāpieslēdzās pie ūdensvada un kanalizācijas sistēmas? Kādas varētu būt aptuvenās kopējās pieslēgšanas izmaksas (projekts, celtniecības izmaksas, materiāli u.c.), ja no ielas līdz mājai ir apmēram 35 metri?
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 04.01.2016 10:25
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu, kas iesniegts, izmantojot mājaslapu. Ar 01.01.2016. ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kura mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu […]ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Ja gar Jūsu īpašumu ir izbūvēts ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkli, Jums ir izveidota iespēja pieslēgties centralizētajiem pakalpojumiem, ko nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens”. Sagatavojot ūdeni tādā kvalitātē, kādu nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens” ir ieguldīti būtiski līdzekļi ūdens sagatavošanas ietaisēs, līdz ar to, lietojot šādu ūdeni, Jums nav nepieciešams to vēl papildus attīrīt izmantojot filtrus. Savukārt, novadot radītos notekūdeņus caur sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu, tiem tiek nodrošināta atbilstoša attīrīšana, pirms tie nonāk atpakaļ vidē. Šobrīd, izmantojot iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības tīkliem, Jums tiek piedāvāta atvieglota kārtība, kas pieejama http://www.jurmalasudens.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=129&start=1. Attiecībā uz būvdarbu izmaksām, tās varat noteikt, veicot nelielu cenu aptauju, jo cena būs atkarīga no izvēlētā būvnieka. SIA “Jūrmalas ūdens” šādus būvdarbus neveic. Cerot uz veiksmīgu sadarbību un panākumiem bagātu gadu vēlot,
Gatis Kārkliņš 11.12.2015 16:36
Labdien! Kāda ir iespēja uzstādīt otru ūdens patēriņa skaitītāju dārza laistīšanai - ūdenim, kas […]nenonāk kanalizācijā? Varbūt ir iespējami kādi citi risinājumi (vidējais pārrēķins vai tml.). Paldies!
Jānis Vilnītis Sabiedrisko attiecību speciālists 15.01.2016 11:33
Tā kā LR teritorijā pakalpojuma - notekūdeņu novadīšana – apjoma uzskaitei netiek uzstādīti skaitītāji, tā piegādātais apjoms tiek noteikts atbilstoši patērētajam ūdens daudzumam. Tādējādi likumdevējs ir notei[…]cis, ka notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi nav precīzi izmērāmi, ievērojot pastāvošās tehniskās īpatnības pakalpojuma sniegšanas procesā. Proti, patērētājam ir nodrošināta tehniska iespējamība no sava īpašuma novadīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu novadīšanas tīklos neierobežotu daudzumu notekūdeņu, bez stingras un precīzas uzskaites, kā arī bez sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informēšanas. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, šādas darbības rezultātā veidojas neparedzēti izdevumi, novadīto notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā, kas faktiski ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja zaudējumi, jo nav iespējams kvalificēt novadīto notekūdeņu radītāju. Tādējādi, lai noteiktu iespējami objektīvu notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma aprēķinu, un aizsargātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju no nepamatotu zaudējumu segšanas, likumdevējs pieņemot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu ir noteicis, ka piegādāto notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu apjoms tiek noteikts proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam, saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu īpašumā ir tikai viens komercuzskaites mēraparāts. Līdz ar to iepriekš nodibinātā kārtība mēriekārtu uzstādīšanai, kas uzskaitīja patērēto dzeramo ūdeni laistīšanas vajadzībām ir pārskatāma, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, kas stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, izstrādājot Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību. Līdz minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesiska pamatojuma atļaut ierīkot jaunas dzeramā ūdens uzskaites mērierīces, patērētā dzeramā ūdens uzskaitei, kas izlietots dārza un piemājas teritorijas laistīšanai.
Nora Jermaka 10.11.2015 11:24
Labdien! Kāds būtu izskaidrojums tam, ka Jūrmalā par aukstā ūdensapgādi un kanalizāciju maksājam 2x […]vairāk nekā citās Latvijas pilsētās? Jūrmalā 3.16 Eur, Rīga 1.55Eur, Rēzekne 1.38Eur, Daugavpils 1.46Eur.
Inese Pelse-Ilsjāne Juriste 10.11.2015 11:39
Atbildot uz Jūsu jautājumu par augsto ūdens apgādes pakalpojumu un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu maksājumu tarifu Jūrmalas pilsētā, informējam, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko[…]misijas (SPRK) padomes lēmumam Nr.1/8 (Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.19, 6.p.)) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Izdota saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu), tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas sastāv no pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma, ekspluatācijas izmaksām, nodokļiem, ilgtermiņa kredītu procentu maksājumiem un pamatsummas atmaksas un peļņas, kas aprēķināta tā lai rentabilitāte atbilstu metodikas 15.punkta nosacījumiem. Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir pamatotas. SPRK, apstiprinot SIA „Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, norāda, ka izvērtējot SIA „JŪRMALAS ŪDENS” tarifus veidojošās izmaksas, secināts, ka tās ir ekonomiski pamatotas, un tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pie prognozētā to apjoma. Atbildot uz iesniegumu informējam, ka ūdens apgādes pakalpojuma izmaksas veidojas no izmaksām, kas ir saistītas ar ūdens iegūšanu, sagatavi, nodošanu sadales tīklos, sadales tīklu uzturēšanu un ūdens piegādāšanu līdz patērētājam, nodrošinot nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Savukārt sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu izmaksas veidojas no izmaksām, kas saistītas ar sadzīves notekūdeņu pieņemšanu sadales tīklos no patērētāju notekūdeņu novadīšanas sistēmām, novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām un to attīrīšanu, tādējādi nodrošinot patērētājiem nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. SPRK arī skaidro, ka ūdenssaimniecības sistēma Jūrmalā pilsētas izvietojuma, apbūves un apdzīvotības īpatnību dēļ ir ļoti specifiska. Pilsētas ūdenssaimniecības tīklu garums diezgan ir liels – ūdensvadu kopgarums ir 199 kilometri, bet kanalizācijas tīklu kopgarums – 173 kilometri, savukārt iedzīvotāju blīvums Jūrmalas pilsētā ir salīdzinoši zems. Tā kā Jūrmalas pilsēta ir gara un ar lieliem mežu masīviem starp apdzīvotajām ēkām, tad, salīdzinoši ar citām pilsētām, Jūrmalā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbības nodrošināšanai ir krietni augstākas ekspluatācijas izmaksas. Tā, piemēram, Jūrmalā ūdensvadu kopgarums 2014. gadā uz 56 000 iedzīvotājiem bija 199 km, bet Rīgā uz 700 000 – 1423 km. Tātad Jūrmalā uz vienu iedzīvotāju jāuztur 3,55 metri, bet Rīgā – 2,03 metri. Tas pats attiecas uz kanalizācijas tīkliem. Tāpat jāņem vērā, ka Jūrmalā nav ražošanas uzņēmumu, kas nodrošinātu liela apjoma patēriņu, samazinot ekspluatācijas izmaksas. Ūdens apgādes pakalpojumus un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus regulē saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde izskata un apstiprina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos tarifa projektus, nosakot tos tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, secināms, ka Jūrmalas pilsētā esošajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam noteiktais ūdens apgādes pakalpojumu tarifs, neraugoties uz Jūrmalas pilsētas ģeogrāfisko izvietojumu, ekspluatējamo ūdensapgādes tīklu garumu un lietotāju skaitu, nav no augstākajiem, bet gan atbilst tarifu apjomam, kas ir noteikts lielākai daļai citu Latvijas Republikā esošo pašvaldību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt sadzīves notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas tarifs ir augstāks, jo Jūrmalas pilsētas pašvaldībā sadzīves notekūdeņi tiek savākti divos veidos, pilsētas daļā, līdz Dubultiem (Slokas ielai) sadzīves notekūdeņi tiek savākti un ar sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanas staciju, kas patērē elektroenerģiju tiek pārsūknēti uz Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ,tiek attīrīti un izlaisti Lielupē, savukārt pilsētas daļā no Dubultiem līdz Priedainei, savāktie notekūdeņi tiek pārsūknēti izmantojot kanalizācijas spiedvadu līdz Rīgas pilsētas pašvaldības attīrīšanas iekārtām un par minēto pakalpojumu SIA „Jūrmalas ūdens” veic apmaksu par katru pārsūknēto un attīrīto kubikmetru saskaņā ar LR Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas maksājumu tarifu SIA „Rīgas ūdens”, kas ievērojami sadārdzina notekūdeņu savākšanas, pārsūknēšanas un attīrīšanas izmaksas. Detalizēts un pārskatāms dažādu Latvijas Republikas pašvaldību ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu tarifu atspoguļojums ir dots zemāk norādītajā tabulā (Pilsēta; Ūdens apgādes pakalpojuma tarifs EUR par 1 m3 bez PVN *; Sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma tarifs EUR par 1 m3 bez PVN *; Kopā) : Ludza - 1,22 - 1,34 - 2,56 Madona - 1,20 - 1,48 - 2,68 Limbaži - 1,11 - 1,28 - 2,39 Aizkraukle - 1,10 - 1,07 - 2,17 Smiltene - 1,08 - 1,25 - 2,33 Tukums - 1,04 - 1,11 - 2,15 Gulbene - 1,04 - 1,31 - 2,35 Kuldīga - 1,03 - 1,36 - 2,39 Krāslava - 1,00 - 1,01 - 2,01 Aizpute - 0,97 - 0,68 - 1,65 Dobele - 0,97 - 1,50 - 2,47 Sigulda - 0,95 - 1,10 - 2,05 Saldus - 0,94 - 1,12 - 2,06 Kandava - 0,90 - 0,77 - 1,67 Jūrmala - 0,90 - 1,71 - 2,61 Preiļi - 0,89 - 1,15 - 2,04 Jēkabpils - 0,88 - 1,24 - 2,12 *Dati iegūti no SPRK mājas lapas www.sprk.gov.lv. I.Pelse – Ilsjāne 67811382
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »