Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

15.02. - 25.03.
Centralizētā kanalizācija - lētāk un ērtāk

Centralizētā kanalizācija  lētāk un ērtāk

Pieslēguma izbūve vairumam atmaksājas jau piecos gados


Veicot pieslēguma un krājtvertnes izbūves un ekspluatācijas kopējo izmaksu salīdzinājumu, secināms, ka pieslēguma izbūve (Jūrmalā izmaksā no 1000–3000 eiro) pret krājtvertnes izbūvi vai kapitālo remontu (lai tā atbilstu normatīvajām prasībām) pārsvarā gadījumos atmaksājas jau pirmajos piecos ekspluatācijas gados (skatīt tabulu).

Daudzi šim aspektam pievērsa uzmanību pēc tam, kad SIA “Jūrmalas ūdens” darbinieki, ievērojot valsts normatīvo aktu prasības sekojot līdzi decentralizētās kanalizācijas sistēmu (DKS) īpašnieku un asezinatoru sniegtās informācijas atbilstībai, pieprasīja īpašniekiem iesniegt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus (čekus) par iepriekšējo gadu.


DKS uzturēšana izmaksā dārgi

Jau plaši informēts, ka energoresursu cenu pieauguma dēļ no šī gada 1. janvāra centralizētās kanalizācijas tarifs kopā ar PVN noteikts 2,92 eiro par kubikmetru, taču ar gada sākumu šī paša iemesla dēļ izmaiņas skārušas arī DKS sistēmu uzturēšanu – Slokas attīrīšanas iekārtās decentralizēti savākto septisko notekūdeņu pieņemšanai noteikts tarifs 7,23 EUR par vienu kubikmetru, neieskaitot PVN 21%. Līdz ar to, pat neierēķinot asenizācijas pakalpojumu sniedzēja darba un peļņas izmaksas, centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir nesalīdzināmi izdevīgākas.

Tā kā normatīvie akti nosaka, ka katru gadu asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāiesniedz atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem (adrese, izvestais apjoms), tad SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem zināms, kurās adresēs kāds apjoms ir izvests un iespējams noteikt, vai atbilstoši tiek apsaimniekota decentralizētās kanalizācijas sistēma.

Atgādinām, ka DKS īpašniekam jānodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. Jāuzsver, ka normatīvajos aktos noteikts, ka DKS sistēmām jābūt atbilstošām konkrētām prasībām un pat pārbūvei noteiktais termiņš beidzās jau pirms vairāk nekā gada – 2021. gada 31. decembrī. Līdz ar to īpašnieks atbild par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām ar visām no tā izrietošajām sekām, tostarp naudas sodiem.

Tāpat normatīvajos aktos noteikts, ka DKS īpašnieks ir atbildīgs par to, ka reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) sistēmai tiek veikta tehniskā apkope. Tā uzticama atbilstošam komersantam, kas specializējies šādu darbu izpildē.


Normatīvo aktu prasības

Jau esam informējuši, ka Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nosaka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumu ievērot pašvaldības saistošo noteikumu prasības, kā arī vismaz divus gadus glabāt pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti. Šīs prasības attiecas arī uz jau pieminētajām tehniskajām apkopēm un remontdarbiem.

Jāuzsver, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām, SIA “Jūrmalas ūdens” šos atskaites dokumentus DKS īpašniekiem prasīs uzrādīt regulāri.

Tāpat atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, bet pašas sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atgādinām, ka tiesību aktu nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”.


IZDEVĪGI!

Salīdzinājums mājsaimniecībai divām personām ar vidējo ūdens patēriņu 5m3 mēnesī.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētais kanalizācijas pakalpojums (EUR)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājums – krājtvertne (EUR)

Ierīkošanas izmaksas / atbilstības nodrošināšana

2300*

1600*

Ekspluatācijas izmaksas gadā

175

720**

Uzturēšanas izmaksas gadā

0

50**

Kopā 5 gados

3175

5450

*Vidējās izmaksas, ja būvdarbus veic sertificēts būvnieks.

**Vidējās izmaksas pēc SIA “Jūrmalas ūdens” datiem, kas apkopoti no iesniegtās

informācijas par DKS apsaimniekošanu. 
14.02. - 15.02.
Ūdensvada avārija Rīgas ielā

Ūdensvada avārija Rīgas ielā

 

Ūdensvada avārijas Rīgas ielā 30 dēļ šodien, 14. februārī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 tiek noslēgta ūdens padeve Rīgas ielā no Jāņa Pliekšāna ielas līdz Jaunai ielai.

Uzmanību! Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Lai izvairītos no saduļķojuma piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, pēc ūdens padeves atjaunošanas rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām! 

 
07.02. - 12.02.
Risks palikt bez kanalizācijas pakalpojumiem

Noslēdzoties projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu posmam, tiešie pieslēgumi centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ir pieejami gandrīz 98% pilsētas mājsaimniecību, tomēr ne visas izmanto iespēju izbūvēt tiešo pieslēgumu.

Daudzi joprojām izmanto arī visai pasen izbūvētos tīklus, kas stiepjas cauri kaimiņu īpašumiem. Piemēram, Mellužos no 75 adresēm, kurām ir iespēja izbūvēt tiešo pieslēgumu maģistrālajam tīklam, 35 īpašumiem kanalizācijas tīkls stiepjas cauri kaimiņu īpašumam, bet Dubultu–Pumpuru rajonā no 96 adresēm šādi pieslēgumi ir 45 mājsaimniecībām.

Vēsturiskais mantojums

Ja iekšējo (īpašumā esošo) ūdensvadu slikto stāvokli var konstatēt pēc cauruļvadu/savienojumu ārējā izskata (rūsa), ūdens spiediena samazināšanās vai saduļķojuma, tad kanalizācijas iekšējo tīklu stāvokli bez speciālista pieaicināšanas izvērtēt ir grūti. Tāpēc to katastrofālo stāvokli konstatē vien tad, kad ir nepieciešama tīklu pārbūve ar visām no tā izrietošajām problēmām.

Speciālisti uzsver, ka bieži vien šie tīkli jau pirmsākumā ir izbūvēti neatbilstoši pat padomju laikos eksistējušajiem kanalizācijas tīklu būvniecības un uzturēšanas noteikumiem. Šādus iekšpagalmu kanalizācijas tīklus pirms vairāk nekā 40–50 gadiem izbūvēja sanatoriju, atpūtas namu un dažādu instanču vajadzībām, un, gadiem ritot, to stāvoklis kļuvis vēl sliktāks un nopietna avārija iespējama jau tuvākajā laikā.

Pēc neatkarības atgūšanas, privatizācijas un vēsturisko īpašumu atgūšanas, šie paši tīkli tiek izmantoti jau privātām vajadzībām. Dažviet vienots iekšpagalmu kanalizācijas tīkls sasaista pat vairāk nekā divus, trīs īpašniekus.


Iespējamas problēmas

Speciālisti uzsver, ka šādi kanalizācijas tīkli var radīt neskaitāmas problēmas.

·        Ja vienā no iekšpagalma tīkla posmiem ir notikusi avārija un ir jānoslēdz kanalizācija, tad šis pakalpojums uz nenoteiktu laiku tiek noslēgts visiem saistītajiem īpašumiem.

·        Ja avārijas novēršana saistīta ar rakšanas darbiem svešā īpašumā, tad var rasties problēmas ar to saskaņošanu un veikšanu kaut vai, piemēram, virs tīkliem sastādīto košumaugu un pat izbūvēto palīgēku dēļ.

·        Avārijas novēršana vai tikai skalošana nav iespējama, jo speciālisti nevar iekļūt nepieciešamajā īpašumā īpašnieku prombūtnes laikā, mājdzīvnieku dēļ vai tml.

Pēdējā laikā kanalizācijas iekšējo tīklu aizsērējumus speciālisti konstatējuši aizvien biežāk. Tas saistāms ne tikai ar vēsturisko tīklu tehnisko stāvokli, bet arī cilvēku paradumu maiņu – samazinās ūdens patēriņš (tik ātri neaizskalo nelielos sanesumus), dārdzības dēļ patērē sliktākas kvalitātes tualetes papīru, kas izšķīst lēnāk un veido tādus pašus aizsērējumus kā, piemēram, papīra dvieļi, kurus mest kanalizācijā ir aizliegts. Protams, ar specializēto tehniku šādus aizsērējumus var izskalot, taču gan SIA “Jūrmalas ūdens”, gan citi uzņēmumi šādus darbus veic par maksu.

Privātīpašumā esošie tīkli ir to īpašnieku pārziņā

Jāuzsver, ka Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums un Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka, ka SIA “Jūrmalas ūdens” ir atbildīga tikai par maģistrālajiem un uzņēmuma pārvaldījumā nodotajiem kanalizācijas tīkliem, bet privātīpašumā esošie tīkli ir to īpašnieku pārziņā. Tāpēc uzņēmuma speciālisti ikdienā neizvērtē iekšējo kanalizācijas tīklu stāvokli. Līdz ar to iedzīvotāji cauruļvadu un skataku avārijas stāvokli konstatē tikai tad, kad tas jau ir radījis nopietnas problēmas ne tikai sev, bet arī citiem, kuri izmanto šo tīklu.

Risinājums

Kā vienīgo ieteicamo risinājumu visiem, kuriem tas ir iespējams, SIA “Jūrmalas ūdens” iesaka izbūvēt tiešo pieslēgumu maģistrālajam vadam. Lai to izdarītu, ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu. Atgādinām, ka tehnisko noteikumu un darba shēmas objektiem, kam Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros ir nodrošināta pieslēguma vieta, izstrādā bez maksas.

Aktuālā informācija par pieslēguma iespējām atrodama uzņēmuma mājaslapā www.jurmalasudens.lv. Informatīvais tālrunis tehnisko noteikumu saņemšanai 67811381. 

lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »