Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinām pieteikties SIA “Jūrmalas ūdens” valdes locekļa amatam

Aicinām pieteikties SIA “Jūrmalas ūdens” valdes locekļa amatam

 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015) valdes locekļa/-es amatu ar kompetenci pārmaiņu vadības un administratīvo jautājumu jomā.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1.     Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni, valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;

2.     Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (vadības zinātņu, tiesību zinātņu, ekonomikas, inženierzinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);

3.     Vismaz triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošā amatā, kas tieši pakļauts un atskaitās uzņēmuma vai iestādes vadītājam;

4.     Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;

5.     Atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;

6.     Nevainojama reputācija.


‌Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļu pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.


‌Vēlamās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

 • zināšanas un izpratne par ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu;
 • iepriekšēja pieredze vadošā amatā pašvaldības kapitālsabiedrībā vai citā  tās institūcijā;
 • sadarbības pieredze kapitālsabiedrības vai institūcijas pārstāvībā ar citiem uzņēmumiem Latvijā, organizācijām, valsts iestādēm un institūcijām, kā arī komunikācijas un sociālā dialoga prasmes;
 • pieredze pārmaiņu vadības procesu īstenošanā;
 • iepriekšējā pieredze un izpratne stratēģiskajā plānošanā;
 • pieredze un zināšanas dažādu finansējuma avotu attīstības projektu īstenošanā, tai skaitā par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanu;
 • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku vadību un iekšējās kontroles sistēmas vadību izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.


‌Valdes locekļu atlīdzības nosacījumi:

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Informācijai: valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto): 4 125 EUR

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

1) motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);

2) parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai;

3) apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;

4) augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, un nepieciešamības gadījumā izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

5) citus dokumentus, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot.

Atbilstoši norādītajām prasībām sagatavotus dokumentus, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 5.augustam (ieskaitot), nosūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “Pieteikums SIA „Jūrmalas ūdens” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” uz e-pastu: nominacija@jurmala.lv

Kandidātiem, kas tiks aicināti uz konkursa otro  kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē redzējums par SIA „Jūrmalas ūdens” attīstību pārmaiņu vadības un administratīvo jautājumu jomā, par kapitālsabiedrības galvenajiem attīstības izaicinājumiem tuvākajos piecos gados, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (10-15 minūtes).

Atlases process tiek īstenots trīs kārtās, piesaistot personāla atlases konsultantu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla  atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

Papildu informāciju par Jūsu tiesībām un personas datu apstrādi jūs variet iegūt: https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardziba

Pielikumi:

Apliecinājuma valdes locekļa amatam veidlapa

CV paraugs 

 Iesūtīts: 2024.07.09 16:20
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »