Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Žanete Duntava 30.12.2015 11:42
Labdien! Man piederošais nek.īpašums atrodas Vaivaros, kur ir veikta ūdensvada un kanalizācijas sis[…]tēmas izbūve. Vai man obligāti ir jāpieslēdzas, vai ir noteikts kāds termiņš līdz kuram visiem nek. īpašuma īpašniekiem būs jāpieslēdzās pie ūdensvada un kanalizācijas sistēmas? Kādas varētu būt aptuvenās kopējās pieslēgšanas izmaksas (projekts, celtniecības izmaksas, materiāli u.c.), ja no ielas līdz mājai ir apmēram 35 metri?
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 04.01.2016 10:25
Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu, kas iesniegts, izmantojot mājaslapu. Ar 01.01.2016. ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kura mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu […]ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Ja gar Jūsu īpašumu ir izbūvēts ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkli, Jums ir izveidota iespēja pieslēgties centralizētajiem pakalpojumiem, ko nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens”. Sagatavojot ūdeni tādā kvalitātē, kādu nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens” ir ieguldīti būtiski līdzekļi ūdens sagatavošanas ietaisēs, līdz ar to, lietojot šādu ūdeni, Jums nav nepieciešams to vēl papildus attīrīt izmantojot filtrus. Savukārt, novadot radītos notekūdeņus caur sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu, tiem tiek nodrošināta atbilstoša attīrīšana, pirms tie nonāk atpakaļ vidē. Šobrīd, izmantojot iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības tīkliem, Jums tiek piedāvāta atvieglota kārtība, kas pieejama http://www.jurmalasudens.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=129&start=1. Attiecībā uz būvdarbu izmaksām, tās varat noteikt, veicot nelielu cenu aptauju, jo cena būs atkarīga no izvēlētā būvnieka. SIA “Jūrmalas ūdens” šādus būvdarbus neveic. Cerot uz veiksmīgu sadarbību un panākumiem bagātu gadu vēlot,
Gatis Kārkliņš 11.12.2015 16:36
Labdien! Kāda ir iespēja uzstādīt otru ūdens patēriņa skaitītāju dārza laistīšanai - ūdenim, kas […]nenonāk kanalizācijā? Varbūt ir iespējami kādi citi risinājumi (vidējais pārrēķins vai tml.). Paldies!
Jānis Vilnītis Sabiedrisko attiecību speciālists 15.01.2016 11:33
Tā kā LR teritorijā pakalpojuma - notekūdeņu novadīšana – apjoma uzskaitei netiek uzstādīti skaitītāji, tā piegādātais apjoms tiek noteikts atbilstoši patērētajam ūdens daudzumam. Tādējādi likumdevējs ir notei[…]cis, ka notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi nav precīzi izmērāmi, ievērojot pastāvošās tehniskās īpatnības pakalpojuma sniegšanas procesā. Proti, patērētājam ir nodrošināta tehniska iespējamība no sava īpašuma novadīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu novadīšanas tīklos neierobežotu daudzumu notekūdeņu, bez stingras un precīzas uzskaites, kā arī bez sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informēšanas. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, šādas darbības rezultātā veidojas neparedzēti izdevumi, novadīto notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā, kas faktiski ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja zaudējumi, jo nav iespējams kvalificēt novadīto notekūdeņu radītāju. Tādējādi, lai noteiktu iespējami objektīvu notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma aprēķinu, un aizsargātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju no nepamatotu zaudējumu segšanas, likumdevējs pieņemot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu ir noteicis, ka piegādāto notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu apjoms tiek noteikts proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam, saskaņā ar komercuzskaites mēraparātu. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu īpašumā ir tikai viens komercuzskaites mēraparāts. Līdz ar to iepriekš nodibinātā kārtība mēriekārtu uzstādīšanai, kas uzskaitīja patērēto dzeramo ūdeni laistīšanas vajadzībām ir pārskatāma, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, kas stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, izstrādājot Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību. Līdz minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesiska pamatojuma atļaut ierīkot jaunas dzeramā ūdens uzskaites mērierīces, patērētā dzeramā ūdens uzskaitei, kas izlietots dārza un piemājas teritorijas laistīšanai.
Nora Jermaka 10.11.2015 11:24
Labdien! Kāds būtu izskaidrojums tam, ka Jūrmalā par aukstā ūdensapgādi un kanalizāciju maksājam 2x […]vairāk nekā citās Latvijas pilsētās? Jūrmalā 3.16 Eur, Rīga 1.55Eur, Rēzekne 1.38Eur, Daugavpils 1.46Eur.
Inese Pelse-Ilsjāne Juriste 10.11.2015 11:39
Atbildot uz Jūsu jautājumu par augsto ūdens apgādes pakalpojumu un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu maksājumu tarifu Jūrmalas pilsētā, informējam, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko[…]misijas (SPRK) padomes lēmumam Nr.1/8 (Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.19, 6.p.)) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Izdota saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu), tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas sastāv no pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma, ekspluatācijas izmaksām, nodokļiem, ilgtermiņa kredītu procentu maksājumiem un pamatsummas atmaksas un peļņas, kas aprēķināta tā lai rentabilitāte atbilstu metodikas 15.punkta nosacījumiem. Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir pamatotas. SPRK, apstiprinot SIA „Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, norāda, ka izvērtējot SIA „JŪRMALAS ŪDENS” tarifus veidojošās izmaksas, secināts, ka tās ir ekonomiski pamatotas, un tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pie prognozētā to apjoma. Atbildot uz iesniegumu informējam, ka ūdens apgādes pakalpojuma izmaksas veidojas no izmaksām, kas ir saistītas ar ūdens iegūšanu, sagatavi, nodošanu sadales tīklos, sadales tīklu uzturēšanu un ūdens piegādāšanu līdz patērētājam, nodrošinot nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Savukārt sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu izmaksas veidojas no izmaksām, kas saistītas ar sadzīves notekūdeņu pieņemšanu sadales tīklos no patērētāju notekūdeņu novadīšanas sistēmām, novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām un to attīrīšanu, tādējādi nodrošinot patērētājiem nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. SPRK arī skaidro, ka ūdenssaimniecības sistēma Jūrmalā pilsētas izvietojuma, apbūves un apdzīvotības īpatnību dēļ ir ļoti specifiska. Pilsētas ūdenssaimniecības tīklu garums diezgan ir liels – ūdensvadu kopgarums ir 199 kilometri, bet kanalizācijas tīklu kopgarums – 173 kilometri, savukārt iedzīvotāju blīvums Jūrmalas pilsētā ir salīdzinoši zems. Tā kā Jūrmalas pilsēta ir gara un ar lieliem mežu masīviem starp apdzīvotajām ēkām, tad, salīdzinoši ar citām pilsētām, Jūrmalā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbības nodrošināšanai ir krietni augstākas ekspluatācijas izmaksas. Tā, piemēram, Jūrmalā ūdensvadu kopgarums 2014. gadā uz 56 000 iedzīvotājiem bija 199 km, bet Rīgā uz 700 000 – 1423 km. Tātad Jūrmalā uz vienu iedzīvotāju jāuztur 3,55 metri, bet Rīgā – 2,03 metri. Tas pats attiecas uz kanalizācijas tīkliem. Tāpat jāņem vērā, ka Jūrmalā nav ražošanas uzņēmumu, kas nodrošinātu liela apjoma patēriņu, samazinot ekspluatācijas izmaksas. Ūdens apgādes pakalpojumus un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus regulē saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde izskata un apstiprina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos tarifa projektus, nosakot tos tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, secināms, ka Jūrmalas pilsētā esošajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam noteiktais ūdens apgādes pakalpojumu tarifs, neraugoties uz Jūrmalas pilsētas ģeogrāfisko izvietojumu, ekspluatējamo ūdensapgādes tīklu garumu un lietotāju skaitu, nav no augstākajiem, bet gan atbilst tarifu apjomam, kas ir noteikts lielākai daļai citu Latvijas Republikā esošo pašvaldību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt sadzīves notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas tarifs ir augstāks, jo Jūrmalas pilsētas pašvaldībā sadzīves notekūdeņi tiek savākti divos veidos, pilsētas daļā, līdz Dubultiem (Slokas ielai) sadzīves notekūdeņi tiek savākti un ar sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanas staciju, kas patērē elektroenerģiju tiek pārsūknēti uz Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ,tiek attīrīti un izlaisti Lielupē, savukārt pilsētas daļā no Dubultiem līdz Priedainei, savāktie notekūdeņi tiek pārsūknēti izmantojot kanalizācijas spiedvadu līdz Rīgas pilsētas pašvaldības attīrīšanas iekārtām un par minēto pakalpojumu SIA „Jūrmalas ūdens” veic apmaksu par katru pārsūknēto un attīrīto kubikmetru saskaņā ar LR Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas maksājumu tarifu SIA „Rīgas ūdens”, kas ievērojami sadārdzina notekūdeņu savākšanas, pārsūknēšanas un attīrīšanas izmaksas. Detalizēts un pārskatāms dažādu Latvijas Republikas pašvaldību ūdens apgādes un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu tarifu atspoguļojums ir dots zemāk norādītajā tabulā (Pilsēta; Ūdens apgādes pakalpojuma tarifs EUR par 1 m3 bez PVN *; Sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma tarifs EUR par 1 m3 bez PVN *; Kopā) : Ludza - 1,22 - 1,34 - 2,56 Madona - 1,20 - 1,48 - 2,68 Limbaži - 1,11 - 1,28 - 2,39 Aizkraukle - 1,10 - 1,07 - 2,17 Smiltene - 1,08 - 1,25 - 2,33 Tukums - 1,04 - 1,11 - 2,15 Gulbene - 1,04 - 1,31 - 2,35 Kuldīga - 1,03 - 1,36 - 2,39 Krāslava - 1,00 - 1,01 - 2,01 Aizpute - 0,97 - 0,68 - 1,65 Dobele - 0,97 - 1,50 - 2,47 Sigulda - 0,95 - 1,10 - 2,05 Saldus - 0,94 - 1,12 - 2,06 Kandava - 0,90 - 0,77 - 1,67 Jūrmala - 0,90 - 1,71 - 2,61 Preiļi - 0,89 - 1,15 - 2,04 Jēkabpils - 0,88 - 1,24 - 2,12 *Dati iegūti no SPRK mājas lapas www.sprk.gov.lv. I.Pelse – Ilsjāne 67811382
Arturs Stamers 06.11.2015 14:44
Kad Laimdotas iela tiks pieslegta pilsetas udensvadam?
Jānis Lodiņš Tehniskās struktūrvienības inženieris 06.11.2015 15:38
Atbildot uz jūsu jautājumu, informēju, ka Laimdotas ielā ūdensvada komunikācijas paredzēts izbūvēt ilgtermiņā, nākamajā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma plānošanas periodā līdz 2020.gadam.
Irina Kozlova 09.10.2015 10:39
Labdien! Vai ir iespēja būt informētai par ūdens sastāvu, kuru nodrošina pilsētas sistēma
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 04.01.2016 10:25
Labdien! Paldies par Jūsu uzdoto jautājumu, izmantojot SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapu. Dzeramā ūdens sastāvs un tā kvalitātes rādītāji apkopoti testēšanas pārskatā, kas ievietots mājas lapas sadaļ[…]ā Informācija klientiem / Ūdens kvalitāte http://www.jurmalasudens.lv/?ct=ikvalitate. Saitē publicēta informācija par 2015. gadā pilsētai padotā ūdens atbilstību, un testēšanas pārskats uz 30.09.2015. Gadījumā, ja publicētā informācija nav pietiekama, lūdzu precizējiet jautājumu, lai varam Jums sniegt informāciju, kas nepieciešama.
Ilze Aksenoka 11.08.2015 07:56
Ūdensvada un kanalizācijas projekta ieviešanas iepriekšējā kārta beidzās pie Spīdolas ielas. Šobrīd […]novietotā tehnika liecina, ka darbi tiks uzsākti Tālivalža ielā. Iespējams, ka neesat pamanījuši, ka starpā atrodas Rūsiņa iela ar saskaņotu Ū/K plānu (posmā Asaru prospekts - Dzelzceļa iela). Kāpēc mūsu intereses tiek ignorētas? Kāpēc Spīdolas un Tālivalža ielu iedzīvotāju tiesības tiek stādītas augstāk par mūsu? Saskatu nevienlīdzīgu attieksmi pret mums.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 15.09.2015 11:16
Labdien! Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informēju, ka atbilstoši jau iepriekš elektroniski sniegtajai informācijai, Rūsiņa ielā posmā no Asaru prospekta līdz Dzelzceļa ielai tiks veikta ūde[…]nsapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve līdz 2015. gada beigām ar sekojošu ceļa seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Tīklu izbūves secība katrā atsevišķā ielā ir ģenerāluzņēmēja kompetence un parasti to nosaka tehnoloģiskās prasības, kā arī brigāžu kustības plānošana. Ņemot vērā apjomu, kas būvdarbu līgumā jāpaveic salīdzinoši īsā laikā, kvalitatīva plānošana un darbu veikšana ir īpaši nozīmīga, tāpēc lūdzam būt saprotošiem. Būvdarbu veicēju un SIA “Jūrmalas ūdens” vārdā atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā un pēc maģistrālo tīklu izbūves aicinām pieprasīt SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus un kļūt par SIA “Jūrmalas ūdens” abonentu.
Andrejs Sokolovs 28.07.2015 12:58
Labdien! Vai ir atlaide tarifiem II grupas invalidiem?
Inese Pelse-Ilsjāne Juriste 22.09.2015 14:31
Atbildot uz Jūsu informācijas pieprasījumu SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka SIA „Jūrmalas ūdens” sabiedrisko pakalpojumu maksājumu tarifa apmēru ir noteikusi Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēša[…]nas komisija vienotu visiem patērētājiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir noteikts pašvaldības palīdzības veids - dzīvokļa pabalsts, kas aptver arī pabalstu komunālo pakalpojumu maksājumu veikšanai. Jums ir tiesības vērsties Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, LV-2008, tālrunis 67767316 – sekretāre; labklajibas.parvalde@jurmala.lv, laima.grobina@jurmala.lv) ar lūgumu izvērtēt Jūsu tiesības saņemt minēto pabalstu, lūdzot novirzīt piešķirto finansiālo palīdzību tieši ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu apmaksai. Atbilde iedzīvotājam personīgi uz e-pastu sniegta 29.07.2015.
Aigars Morics 17.07.2015 09:10
Labdien, Vēlos uzzināt, kad ir plānots nodot ekspluatācijā jaunos projektus (ūdensvads , kanalizāci[…]ja) Slokā. Respektīvi, kad var plānot pieslēgšanos šim tīklam. Paldies.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 31.07.2015 13:24
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu par Slokas tīklu nodošanu ekspluatācijā, informēju, ka šobrīd darbi ir pabeigti un izpilddokumentācija ir iesniegta SIA “Jūrmalas ūdens”. Vēl tiek gaidīti atzinumi[…] no atsevišķām organizācijām, kas kavē dokumentu iesniegšanu būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Plānots, ka dokumenti varētu tikt apkopoti un iesniegti būvvaldē augustā, un sekojoši objekta nodošana ekspluatācijā varētu būt augustā vai septembra sākumā. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, Jūs varat saņemt gan tehniskos noteikumus, gan izstrādāt un saskaņot 1. grupas apliecinājuma karti inženierbūvēm, kā arī veikt iekšpagalma tīklu izbūvi, lai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uzreiz varētu lietot pakalpojumu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā un aizkavējumu, nododot objektu ekspluatācijā, tomēr cerot uz veiksmīgu sadarbību.
Marija Travko 15.06.2015 13:03
Pēdējo mēnešu laikā daudzīvokļu mājā Saldus ielā 3, Jūrmalā ir ievērojami pasliktinājusies dzēramā ū[…]dens kvalitāte. Aukstais ūdens bieži ir dzeltenīgi brūna krāsa. Kāds varētu būt tām par iemēslu? Vai nevar rast kādu risinājumu, lai uzlabotu dzēramā ūdens kvalitāti? Ar cieņu, Marija Travko. Saldus 3-30, Jūrmalā, LV-2010
10.07.2015 13:53
SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka minētais jautājums ir risināms ar dzīvojamās mājas Jūrmalā, Saldus ielā 3 pārvaldnieku, kura pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas iekšējās ūdensapgādes inženierkomunikācij[…]u ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jānorāda, ka bieži vien daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās minētā dzeltenīgi brūnā nokrāsa ir saistīta ar iespējamu dzīvokļu īpašnieku iejaukšanos dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmā, uz kādu laiku atvienojot ūdens apgādi, kas savukārt rada dzīvojamās mājas tērauda ūdens cauruļvados nogulsnējušos dzelzs frakciju atdalīšanos un nonākšanu ūdenī, radot brūno nokrāsu. SIA „Jūrmalas ūdens” regulāri veic tā īpašumā esošajos ūdens apgādes cauruļvados padotā dzeramā ūdens analīzes un var droši apliecināt, ka SIA „Jūrmalas ūdens” piegādātais dzeramais ūdens ir labā kvalitātē un atbilst visām ārējo normatīvo aktu prasībām.
<11121314151617
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »