Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

01.09. - 02.10.
2022. gada ideju konkurss “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”

Tīrs ūdens, tīra vide…

Cik bieži aizdomājamies par pašsaprotamiem un brīvi pieejamiem resursiem, kas ir mums apkārt un kurus lietojam ik dienu? Tīrs dzeramais ūdens ikvienā mājsaimniecībā, brīvkrānos pilsētā un zaļojoša vide apkārt – Latvijā un Jūrmalā tā ir ierasta aina, tāpēc bieži tai pievēršam uzmanību tikai tad, ja kaut kas ir nogājis greizi. Tomēr, lai pašsaprotamo un ierasto kārtību nodrošinātu, ūdens resursi jālieto lietpratīgi un ilgtspējīgi, tādējādi sniedzot ūdensapgāde pakalpojumu visā pilsētā. Līdzīgi ir ar sadzīves kanalizācijas attīrīšanu – lai vide mums apkārt būtu tīra un kūrorta statusam atbilstoša, par to jārūpējas gan atsevišķi, gan kopā. Ja savus notekūdeņus novadāt centralizētajos tīklos, par tiem rūpējas SIA “Jūrmalas ūdens”, bet ja izmantojat individuālos risinājumus, nepieciešams piedomāt cītīgāk, jo neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē rada punktveida piesārņojumu, kas vistiešāk ietekmē tuvumā dzīvojošos, jo sevišķi, ja apkārtnē ir ūdens ņemšanas vietas (aka, spice).

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību šiem jautājumiem, kā arī sekmētu sabiedrības izpratni par vides aizsardzību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un tīra dzeramā ūdens vērtību,

SIA “Jūrmalas ūdens” septembrī izsludina

ideju konkursu “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”,

kurā aicinām piedalīties gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus.

Gaidām visdažādākos autordarbus (izstrādāti individuāli vai kolektīvi) – tie var būt zīmējumi, gleznojumi, fotogrāfijas vai saukļi un to iespējamā ilustrācija, datorgrafika vai jebkāda cita veida radošā izpausme atbilstoši nolikuma prasībām.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit: Nolikums

Papildu informācija Nr.1 (skatīt šeit)

Iesūtītos darbus gaidām līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot)

Darbi tiks vērtēti dažādās kategorijās un labākajiem paredzētas balvas no SIA “Jūrmalas ūdens”.

   
01.09. - 01.09.
NOLIKUMS 2022. gada ideju konkursam “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”

NOLIKUMS

 2022. gada ideju konkursam

“TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”

1.     Konkursa priekšmets:

Oriģināls autordarbs (izstrādāts individuāli vai kolektīvi) – zīmējums, fotogrāfija, sauklis un tā ilustrācija vai cita veida mākslas darbs A3 vai A2 izmērā papīra vai digitālā formātā vertikālskatā, ievērojot konkursa mērķus, izvēlēto tēmu un nolikuma prasības.

2.     Konkursa mērķis:

-        Iegūt publicitātes vajadzībām izmantojamus saukļus vai vizualizāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu popularizēšanai Jūrmalas pilsētā;

-        Attīstīt sabiedrisko domu par to, ka SIA “Jūrmalas ūdens” sniegtie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi (ūdens ieguve un apgāde un sadzīves kanalizācijas novadīšana un attīrīšana) ir izdevīgākais risinājums ikvienā mājsaimniecībā;

-        Veicināt izpratni par notekūdeņu apsaimniekošanu un tiesību aktos noteikto atbildību par notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu.

-        Pievērst uzmanību jautājumam par prettiesisko rīcību, ja vidē nonāk neattīrīti vai nepietiekami attīrīti notekūdeņi, kā arī atbildības sadalījumam centralizētas vai decentralizētas kanalizācijas risinājuma gadījumā;

-        Sekmēt sabiedrības, tai skaitā, bērnu, izpratni par vides aizsardzību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un tīra dzeramā ūdens vērtību;

-        Akcentēt Pasaules ūdens nedēļu 23.08. – 01.09.2022, kas ik gadu notiek kopš 1991. gada, un kuras 2022. gada tēma ir “Neredzētā ieraudzīšana: Ūdens vērtība”;

-        Attīstīt indivīda radošumu, apgūstot jaunas prasmes un pilnveidojot savus talantus, kā arī strādājot patstāvīgi vai komandā veikt padziļinātu izpēti par kādu no piedāvātajām tēmām.

3.     Konkursa dalībnieki un kategorijas:

Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājs, skolēnu klase, grupa vai atsevišķs skolēns, kā arī ikviens, kurš ir ieinteresēts un vēlas izpētot paust savu viedokli, atbilstoši nolikuma prasībām, par kādu no piedāvātajām ūdenssaimniecības tēmām.

Darbi tiks vērtēti sekojošās kategorijās:

-        pieaugušie 18+ (darbs var būt izstrādāts tikai individuāli);

-        skolēni un jaunieši (individuāli izstrādāts darbs);

-        skolēni un jaunieši (kolektīvi izstrādāts darbs)

4.     Konkursa tēmas atslēgvārdi un resursi:

#ūdens resurss; #ūdens kvalitāte; #ūdens lietošana; #ūdens aprites cikls pilsētā; #ūdens aprites cikls mājsaimniecībā; #dzeramā ūdens ieguve un sagatavošana; #krāna ūdens; #ūdens patēriņš; #ūdens uzskaite; #ilgtspējīga rīcība

#notekūdens, notekūdeņi; #notekūdeņu aprites cikls; #notekūdeņu sastāvs; #notekūdeņu savākšana; #notekūdeņu novadīšana; #notekūdeņu attīrīšana; #atbilstoša attīrīšana; #atkārtota izlaide vidē; #videi draudzīga rīcība; #piesārņojums; #atbildība; #decentrālizētā kanalizācija.

Jautājuma padziļinātai izpētei pieejami materiāli arī vietnēs www.jurmalasudens.lv, www.varam.gov.lv, www.lwwwwa.lv, www.worldwaterday.org, https://www.vi.gov.lv/lv, www.vvd.gov.lv/lv, www.sprk.gov.lv/content/udenssaimnieciba-0 un citviet.

5.     Konkursa norise un termiņi:

-    Autordarbu sagatavošana un iesniegšana: līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot);

-    Autordarbu vērtēšanu veic žūrijas komisija: 2022. gada 3. – 9. oktobris

-    Rezultātu paziņošana 2022. gada 17. oktobris SIA “Jūrmalas ūdens” interneta vietnē www.jurmalasudens.lv un sociālajos tīklos

-    Apbalvošana: 2022. gada 24. – 31. oktobris

6.     Konkursa organizators un kontaktpersona:

Konkursu rīko SIA “Jūrmalas ūdens”.

Kontaktpersona par konkursa norisi un ar to saistītajiem jautājumiem ir SIA “Jūrmalas ūdens” sabiedrisko attiecību specialists Jānis Vilnītis, tālr.: 29119290, e-pasts: Janis.vilnitis@jurmalasudens.lv .

7.     Vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība:

Konkursa darbus vērtēs SIA “Jūrmalas ūdens” ideju konkursam izveidota žūrijas komisija. Vērtēšana tiks organizēta slēgtās sēdēs, protokolējot sēdes norisi.

Nosakot uzvarētāju tiks vērtēta:

-        Konkursa mērķa izpratne [skalā 1 (nosacīti) -10 (precīzi)];

-        Darbā paustās domas novērtējums [skalā 1 (nepārliecinoši) - 10 (precīzi)];

-         Idejas “lipīgums” un iespējamā integrēšana JŪ marketinga aktivitātēs [skalā 1 (visticamāk nē) - 10 (jā, noteikti)]

-         Darba detalizācijas pakāpe [skalā 1 (ļoti sarežģīti) -10 (vienkārši un ērti)], tālākai iespējamai pārnesei publicitātes pasākumos;

8.      Mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte [skalā 1 (nepārliecinoši) – 10 (izcili)]Noteikumi, lai piedalītos konkursā:

1.     Piedalīšanās konkursā ir bez maksas;

2.     Autordarbs izstrādājams tikai latviešu valodā;

3.     Autordarbu var sagatavot jebkurā tehnikā (zīmējumi, datorgrafika utt.) A3 vai A2 vertikālskata formātā. Darbu iesniedzot digitālā formā, tam jābūt PDF, vektorgrafikas vai citā formātā, ievērojot A3 vai A2 izmēra prasības.

4.     Autordarbam jāpievieno pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumā jānorāda :

a)     autora vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālrunis saziņai (kolektīvo darbu izstrādes gadījumā pārstāvētā klase, skola, ja nepieciešams, skolotāja e-pasts un tālrunis saziņai);

b)     Darbā izmantotie atslēgas vārdi un neliels tēmas idejas vai aktualitātes apraksts, īss izvēles pamatojums;

5.     Autordarbs tiks vērtēts, ja tas kopā ar pieteikumu būs iesniegts termiņā. Darbu var:

a)    iesniegt personīgi SIA “Jūrmalas ūdens” (Promenādes ielā 1a, Jūrmalā) “Konferenču zālē” darba dienās no plkst. 8:00 līdz 15:30;

b)    iesūtīt pa pastu SIA “Jūrmalas ūdens”, Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, LV-2015, pasta zīmogs ne vēlāk kā 30.09.2022. (ieskaitot);

c)    iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: zinojumi@jurmalasudens.lv;

Par darba iesūtīšanas termiņa ievērošanu atbild darba autors vai kolektīva darba gadījumā skolotājs vai darba vadītājs. Darbi, kas tiks iesniegti pēc konkursā noteiktā termiņa beigām, tiks nodoti atpakaļ darbu autoriem un konkursā vērtēti netiks.

6.  Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks atļauj to bez atlīdzības izmantot SIA “Jūrmalas ūdens” mārketinga mērķiem sabiedrības informēšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ja darba autors piekrīt sava vārda publicēšanai, prezentējot darbu sabiedrībai, tai skaitā, informatīvo stendu vai dažādu publicitātes pasākumu veidā pilsētvidē vai plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā sociālajos tīklos, noformējot darbu, autora vārds iestrādājams darbā jau sākotnēji;

7. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks neiebilst pret SIA “Jūrmalas ūdens” tiesībām bez maksas darbu publicēt daļēji vai pilnā apjomā nekomerciāliem mērķiem, tai skaitā pārveidojot vai apvienojot iesniegtos darbus dažādās kombinācijās;

8. Autordarbs nedrīkst saturēt cilvēka cieņu aizskarošu vai diskriminējošu saturu vai citu prettiesisku informāciju vai tās vizualizāciju. Šāds darbs konkursā netiks vērtēts un autors, iesniedzot pieprasījumu varēs tā oriģinālu saņemt atpakaļ SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā 1a, Jūrmalā.

9.     Uzvarētāju apbalvošana:

Uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada 17. oktobrī uzņēmuma mājaslapā un sociālo tīklu facebook un twitter vietnēs un saņems pārsteiguma balvas.

Balvas tiks piešķirtas 1. līdz 3. vietu ieguvējiem katrā kategorijā. SIA “Jūrmalas ūdens” ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas vienā vai vairākās kategorijās.

Balvas tiks pasniegtas, sazinoties ar uzvarētājiem un organizējot balvu pasniegšanu pa atsevišķām kategorijām.

Balvas nodrošina SIA “Jūrmalas ūdens”.

 
12.08. - 13.08.
Būvdarbu laikā ierobežos transporta plūsmu uz Ventspils šosejas

Būvdarbu laikā ierobežos transporta plūsmu uz Ventspils šosejas

 

Informējam, ka SIA “Jūrmalas ūdens” ir noslēgusi līgumu ar būvniecības uzņēmumu PS ”MMG” par būvdarbu veikšanu Būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana SLOKA”.

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta Ventspils šosejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, posmā no Jūrkalnes ielas līdz Darba ielai.


Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš: no 2022. gada 15. augusts līdz 2022. gada 31. oktobrim

Būvdarbu laikā satiksme būs daļēji ierobežota un regulēta ar luksoforiem. Lūdzam Jūs ievērot visas ceļa zīmes, brīdinājumus un norādes.

Rūpējoties par iedzīvotāju, īpaši bērnu drošību, lūdzam bez vajadzības netuvoties būvlaukuma teritorijai, kā arī informējam, ka atrasties būvobjekta teritorijā bez būvniecības uzņēmuma pārstāvja pavadības ir aizliegts!

Lai precizētu jautājumus, kas saistīti ar būvniecību, aicinām darba laikā sazināties ar tiešo būvdarbu veicēju, apakšuzņēmēju:

SIA „LATERNA” pārstāvi Sergeju Rikovu (tālr.29437384) vai

PS “MMG” projekta vadītāju Aļģirdu Balta (tālr.:26410872).

Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Būsim pateicīgi par savstarpējo izpratni būvdarbu laikā. 

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »