Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

09.06. - 28.08.
Šobrīd vēl ir iespēja ieekonomēt projekta izstrādāšanas izmaksas

Šobrīd vēl ir iespēja ieekonomēt projekta izstrādāšanas izmaksas

Pilsētas ūdensvads un kanalizācija – jautājumi un atbildes

 

Šobrīd lielākajai daļai – aptuveni 98% – Jūrmalas iedzīvotāju ir iespēja lietot centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla pakalpojumus, bet ne visi to steidz izmantot, kam bieži par iemeslu ir informācijas trūkums gan par pieslēguma izbūves darbiem, gan par tā finansiālo izdevīgumu.

Atbildam uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kāpēc pieslēgties centralizētajam ūdensvadam?

·        Centralizētajā ūdensvadā ir nepārtraukta ūdens kvalitātes kontrole, kuru veic gan SIA “Jūrmalas ūdens” gan VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” laboratorija. Kontrole tiek veikta kā ūdens sagatavošanas stacijās, tā arī ūdensvada tīklā dažādās vietās pilsētā,  vajadzības gadījumā arī ņemot paraugus mājoklī.

·        Ūdens padeve tiek nodrošināta nepātraukti. To neietekmē ne klimatiskie apstākļi, ne kaimiņu gruntsgabalos veiktie būvdarbi, kuru rezultātā, piemēram, var mainīties ūdens līmenis akās un spices urbumos.

·        Ūdens kvalitāti neietekmē kaimiņu gruntsgabalos iespējamie vides piesārņojuma riski, piemēram, pārplūdušas kanalizācijas krājtvertnes un citi riski.

·        SIA “Jūrmalas ūdens” nepārtraukti strādā, lai uzlabotu ūdens kvalitāti – tiek skaloti vai pilnībā nomainīti vecie ūdensvada tīkli, un jau šobrīd Jūrmalā aptuveni 50% no centralizētā ūdensvada tīkliem nav vecāki par 15 gadiem.

 

Kāpēc pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam?

·        Finansiālais ieguvums, jo centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir vismaz par 60% zemākas nekā decentralizētā kanalizācijas sistēmai (DKS).

·        Nav vides piesārņojuma riska, kura rezultātā var nākties maksāt ievērojamu sodu par piesārņojuma radīšanu, kā arī nav jāiegulda pieslēguma izbūvei gandrīz līdzvērtīgi finanšu līdzekļi, lai DKS atbilstu normatīvo aktu prasībām.

·        Komforts – nav jāseko līdzi DKS piepildījumam un jāmeklē asenizatora pakalpojumi.

·        Nav divus gadus jāglabā un likumā noteiktā kārtībā  jāiesniedz čeki par asenizācijas pakalpojumiem.

·        Paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.

 

Kura – centralizētā vai decentralizētā - kanalizācijas sistēma izmaksā dārgāk?

Saskaņā ar SIA “Jūrmalas ūdens” apkopoto informāciju:

·        mājsaimniecība Jūrmalā patērē vidēji 8,73 m3 ūdens mēnesī;

·        centralizētās kanalizācijas pakalpojuma maksa ir 2,92 eiro/m3, tas ir, 25,50 eiro mēnesī. Asenizatora pakalpojumi (mucas ietilpība ir 3–5 m3) jāizmanto vismaz divas reizes mēnesī. Viena kanalizācijas tvertnes izvešanas reize maksā 50–70 eiro, tas ir vairāk nekā 100 eiro  mēnesī. Starpība ir vismaz 75 eiro mēnesī;

·        pieslēguma ierīkošana ce ntralizētajai kanalizācijai mājsaimniecībai izmaksā vidēji 2500 eiro; lai izbūvētu normatīvajiem aktiem atbilstošu krājtvertni, jārēķinās ar vismaz 1600 eiro;

·        pieslēguma izbūve sāks atmaksāties pēc mazāk nekā trīs gadiem.

 

Kāpēc pieslēguma izbūvi neatlikt uz vēlāku laiku?

·        Būvniecības izmaksas tikai pieaugs, un nākamajos gados tas izmaksās dārgāk kaut vai inflācijas dēļ, kas Latvijā saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem pēdējā gada laikā ir 15%.

·        Laikā, kad vairākās nozarēs inflācija samazinās, būvniecībā tā joprojām pieaug – Centrālās statistikas pārvaldes informācija liecina, ka, samazinoties citām izmaksām, cilvēki iegulda mājokļu labiekārtošanā, kas izraisa tālāku šīs nozares izmaksu inflāciju.

·        Šobrīd vēl pieslēguma projektu bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti, taču nākotnē iedzīvotājiem pašiem būs jāmeklē sertificēts projektētājs jau par samaksu.

 

Vai pieslēguma izbūve nav pārāk sarežģīta?

Pieslēguma izbūve ir salīdzinoši vienkārša:

· Jāsaņem tehniskie noteikumi SIA “Jūrmalas ūdens”.

Noteikumu saņemšanai jāiesniedz

-         iesniegums (paraugs pieejams tīmekļvietnē www.jurmalasudens.lv);

-         zemesgabala robežu plāns;

-         Zemesgrāmatu akts;

-         kopīga nekustamā īpašuma gadījumā – koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana;

-         ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju iekšpagalma skice (pašrocīgi uzzīmēts mājas/pagalma plāns un iezīmēta līnija, kur būtu nepieciešams pievienot ūdensvadu un/vai kanalizāciju).

· SIA “Jūrmalas ūdens” bez maksas izstrādā tehniskos noteikumus un vienkāršotu pieslēguma projektu/shēmu.

· Būvdarbus (tranšeju rakšanu un cauruļvadu ieguldīšanu) var veikt pašu spēkiem, pieaicināt būvdarbu speciālistu konsultācijām vai uzticēt būvfirmai.

· Iebūvētos cauruļvadus ekspluatācijā pieņem SIA “Jūrmalas ūdens” speciālists (līdz nodošanai ekspluatācijā tranšejas neaizber!).

· Jānoslēdz pakalpojumu līgums ar SIA “Jūrmalas ūdens”.

·  Izbūvētajam ūdensvadam SIA “Jūrmalas ūdens” skatakā bez maksas uzstāda ūdens skaitītāju, un ūdeni var izmantot mājsaimniecības vajadzībām.


Vēlreiz jāuzsver, ka nākotnē pieslēguma dokumentu izstrāde būs sarežģītāka un dārgāka (aptuveni 500 eiro), jo pieslēguma projektu SIA "Jūrmalas ūdens" bez maksas vairs neizstrādās un tam būs nepieciešams sertificēta projektētāja pakalpojums.
08.06. - 30.06.
Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Sākoties vasaras sezonai, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji paplašina savas darbības apjomu, SIA “Jūrmalas ūdens” kontrolēs, vai ēdināšanas uzņēmumos ir izbūvēta atsevišķa kanalizācijas sistēma taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērēji.

Nekustamajos īpašumos, kur tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētai atsevišķai kanalizācijas sistēmai taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērējiem, – šo prasību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti uzsver: taukvielām uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām, rodas aizsērējumi. Tas nozīmē, ka cauruļvadi sašaurinās, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti. Novērst kanalizācijas cauruļu aizsērēšanu ir vienkāršāk, nekā cīnīties ar sekām. Tāpēc, lai pasargātu cauruļvadus no aizdambēšanās un avārijas tīrīšanas, ikvienā pārtikas  ražošanas un pārstrādes uzņēmumā, ēdināšanas uzņēmumā, viesnīcās, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, sociālo centru virtuvēs, obligāti jāierīko tauku uztvērēji.

Lai šīs iekārtas pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Nepietiek tikai ar to, ka tauku uztvērēji ir uzstādīti, tie ir arī regulāri jātīra, jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.

Tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē, tie sadalās 150 gadu laikā.

Atgādinām, ka konstatējot neatbilstošu  situāciju, tiks veiktas notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad būs konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm.

 
25.05. - 06.06.
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija Jūrmalā
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija

Sākot ar 26. maiju SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA "Ūdens risinājumi" veiks visu ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidrofora (Priedaine) profilaktisko dezinfekciju. 

Dezinfekcijas laikā tiks veikta  ūdens sagatavošanas rezervuāru un torņu iekšējās virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu, nogulšņu izcelšana vai aizvadīšana, virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas metodi, izmanto speciālus  dezinfekcijas šķīdumus. Pēc reaģentu pielietošanas iekšējās virsmas tiks atkārtoti nomazgātas ar augstspiediena ūdens strūklu.

Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo dezinfekcijai pakļautie ūdens sagatavošanas posmi tiks atslēgti no kopējās sistēmas.

Lai hidrofora dezinfekcijas laikā Priedanē nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem un tādējādi ar ūdens padeves pārtraukumu lieki nesaduļķotu ūdeni, dzeramajā ūdenī pirms hidrofora tiks dozēts neliels ūdeņraža pārskābes daudzums. Dezinfekcijas līdzeklis ļoti nelielā koncentrācijā nonāks arī apgādes sistēmā. Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo ūdeņraža pārskābe ūdenī ātri sadalās par ūdeni un skābekli, un ūdenī pie patērētājiem nebūs reaģenta atlikuma. Tomēr, ūdens var būt nedaudz duļķains un ar skābekļa burbulīšiem. Hidrofora dezinfekcija Priedainē ir ieplānota 2023. gada 30. maijā.

Lai pārbaudītu procesa efektivitāti un sekot līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām, SIA “Jūrmalas ūdens” laboratorija nodrošinās ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī SIA "Ūdens risinājumi" nodos paraugus neatkarīgā laboratorijā.

Atgādinām, ka sekot līdzi SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumiem var gan mājaslapā www.jurmalasudens.lv, gan sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Tāpat pievēršam jūsu uzmanību, ka, lai informētu uzņēmumu par ūdens kvalitātes problēmām laicīgi un regulāri, viens no pieejamākiem rīkiem ir aptauja: https://arcg.is/19PKb0. 

Uzkrātie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu mūsu rīcības instrukcijas, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu.

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »