Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir īstenota I, II, III kārta un noris darbs pie IV kārtas realizēšanas.
Avārijas gadījumā zvanīt: Dzintaru avārijas dienests
(no Asariem līdz Priedainei)
80205004 Bezmaksas tālrunis
+371 67751045, +371 67811380
Kauguru avārijas dienests
(no Vaivariem līdz Ķemeriem)
80205006 Bezmaksas tālrunis
+371 67733188

2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1. janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Jūrmalā ir 1,35 eiro (bez PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 eiro par kubikmetru.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3,76 EUR/m³ (bez PVN).

 Pakalpojums

     Cena EUR (m³) līdz  31.12.2022.

Cena EUR (m³) no 01.01.2023.

Tarifs

PVN  21%

Kopā

Tarifs 

PVN21%

Kopā

Ūdensapgādes pakalpojumi

     0,95

 0,20

  1,15

1,35

0,28

1,63

Kanalizācijas pakalpojumi

     1,87

 0,39

  2,26

2,41

0,51

2,92

 

Pēdējo reizi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika pārskatīti 2020.gadā, un tie stājās spēkā 2020.gada 1.jūnijā. Pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma lietotāju veiktie maksājumi segtu pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti. Tarifā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas, un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus atbilstīgi noteiktajai metodikai apstiprina SPRK.

2022. gadā gaitā SIA “Jūrmalas ūdens”, tāpat kā visi ražotāji ir saskārusies ar bezprecedenta ražošanas izmaksu kāpumu. It īpaši tas skar elektroenerģijas, dabasgāzes, siltuma un degvielas iegādes izdevumus. Tā, piemēram, ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes iegādes faktisko izmaksu izmaiņas pret 2021. gadu ir pieaugušas par 63 %, bet kanalizācijas pakalpojumiem – 67 %.

Papildus tam, ģeopolitisko apstākļu ietekmē ieņēmumu pusē vairs nav novērojama 2022. gada pirmo mēnešu optimistiskā ūdens patēriņa tendence (8 - 10% pieaugums attiecībā pret 2021. gada attiecīgo laika posmu). Neskatoties uz Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ietvaros veikto inženiertīklu paplašināšanu un jaunu klientu piesaistīšanu, 2022. gada trešajā ceturksnī ūdens patēriņš sasniedza vairs tikai 94% no iepriekšējā gada trešā ceturkšņa apjomiem. Tas daļēji skaidrojams ar divu salīdzinoši lielu patērētāju darbības pārtraukšanu jau minēto ģeopolitisko apstākļu dēļ.

Dažādās apdzīvotās vietās – pilsētās un novados – tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka izvēlētie ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, ūdensapgādes sistēmu kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras konkrētās vietas ģeogrāfiskās, demogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, iedzīvotāju blīvums). Taču visur šobrīd ir vērojams dramatisks ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugums.

Joprojām jāņem vērā arī tas, ka tīkla infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pilsētā ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, kā tas ir Jūrmalā, ir ievērojami augstākas nekā pilsētās ar lielāku iedzīvotāju blīvumu.

SPRK, izvērtējot SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Līdz ar SPRK lēmumu ir atcelti līdz šim spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, un no 2023. gada 1. janvāra ir spēkā SPRK apstiprinātie jaunie pakalpojumu tarifi.

 

Nodrošiniet ūdensvada un kanalizācijas caurules pret salu


Lai arī gaisa temperatūra nav noslīdējusi līdz kritiskam līmenim, līdz ar ziemas iestāšanos ir paaugstinājusies ūdensvadu aizsalšanas iespējamība. Tāpēc SIA “Jūrmalas ūdens” aicina visus namu īpašniekus un ēku apsaimniekotājus nodrošināt iekšējos ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu tīklus pret aizsalšanu.

Ja ēku izmantojiet tikai siltajā (vasaras) laikā, tad iesakām noslēgt ūdens padevi visai ēkai, bet ūdensvados esošo ūdeni notecināt.

Ja dzīvajamās vai saimniecības ēkās cauruļvadi ir pakļauti iespējamai sasalšanai (piemēram, neapsildītās pagrabtelpās, bēniņos, kāpņu telpās utt.), tad iesakām tos nosiltināt vai nu ar būvmateriālu veikalā nopērkamiem speciāliem siltināšanas materiāliem (pieejami visa diametra caurulēm) vai citiem piemērotiem materiāliem.

Tāpat iesakām veikt arī visu neapsildīto telpu, caur kurām iet cauruļvadi, rūpīgu siltināšanu – vismaz stingri noblīvēt logus, durvis, lai nepieļautu aukstuma ieplūšanu.

Atgādinām, ka pretēji pieņēmumiem, ka aizsalst tikai ūdensvadi, arī kanalizācijas sistēmas ir pakļautas sala ietekmei un aizsalšanas gadījumā var radīt ļoti nopietnas problēmas.

Atgādinām, ka saskaņā ar esošo likumdošanu* par iekšējo (piederības robežās) cauruļvadu tīklu stāvokli atbild īpašnieks. Līdz ar to cauruļvadu aizsalšanas gadījumā īpašniekam būs jāsedz ne tikai nolūdušā ūdens daudzuma izmaksas, bet arī pašam jāveic nepieciešamie remontdarbi.

 

*  (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”)

 

JŪ birojā maksājumus pieņems tikai ar bankas karti

Ar 2023. gada 1. janvāri SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes ielā 1A par ūdenssaimniecības pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI AR MAKSĀJUMU KARTĒM Klientu apkalpošanas centrā biroja 1. stāvā. 

Par ūdens patēriņa normām ēkās bez komercuzskaites mēraparāta

 

Atgādinām, ka vēl 2016.gada 01.janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojuma lietotājam (dzīvokļu īpašumu mājā —  dzīvokļu īpašnieku kopumam vai mājas Pārvaldniekam)) uzlika par pienākumu četru gadu laikā (tas ir, līdz 2020.gada 01.janvārim) izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, kas paredzēts komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Turpretī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, SIA “Jūrmalas ūdens” ir pienākums pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

SIA ”Jūrmalas ūdens” namu Pārvaldniekus, kuri nebija izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, vēl kopš 2019. gada nogales vairākkārt oficiālās vēstulēs brīdināja, ka, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 (Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasības, būs spiesti ēkām bez kopējā komercuzskaites mēraprāta sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu noteikt ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī, kā arī pēc informācijas par personu skaitu, kas lieto pakalpojumu konkrētajā nekustāmā īpašumā. Šī likuma prasība tika piemērota sākot ar šī gada 1. janvāri.

Taču, pēc SIA “Jūrmalas ūdens” rīcībā esošās informācijas, daļa Jūrmalas daudzdzīvokļu namu Pārvaldnieku ne tikai šo gadu gaitā nav izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, kuros varētu uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja maksāt par konkrēti patērēto ūdens daudzumu, bet līdz pat šī gada oktobrim nav arī iedzīvotājus informējuši ne par likuma un saistošo noteikumu prasībām, ne SIA “Jūrmalas ūdens” jau no gada sākuma piemērotajām likumā noteiktajām ūdens patēriņa normām.

Aicinām māju īpašniekus  steidzami izpildīt likuma prasību un izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus.

Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri nama apsaimniekošanu uzticējuši profesionālam pārvaldniekam, aicinām pieprasīt apsaimniekotājam izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus, lai nodrošinātu norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc to faktiskiem apmēriem.

Līdz brīdim, kamēr netiks izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā SIA “Jūrmalas ūdens” varēs uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, aprēķini tiks veikti pēc Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un augstāk minēto Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām, tas ir, - ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī. 
«   »
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Uzdod jautājumu arī tu!
 
Maksa par vienu patērēto ūdens m3 ir 0.95 EUR + PVN 21% (0.20EUR) = 1.15 EUR.
Maksa par vienu m3 notekūdeņu novadīšanu 1.87 EUR + PVN 21% (0.39 EUR) = 2.26 EUR
Informācija par ūdens kvalitāti, līguma slēgšanu, notekūdeņiem un avāriju likvidēšanu.
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015
Sekretāre: 67811362, fakss 67811376
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »