Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Iesniegumu paraugi
Iesniegums līguma noslēgšanai
 
Iesniegums T N veidlapa

 
Iesniegums T N veidlapa
meliorācija

 

Iesniegums par atzinuma
izsniegšanuDecentralizētās kanalizācijas
reģistrācijas apliecinājums

 
Asenizatora gada deklarācija
 
Iesniegums Par ūdensmērītāja

uzstādīšanu/nomaiņu
     

ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta


 
Iesniegums tehnisko
noteikumu pieprasījums
ar līgumu 
   


ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības projekta II, III kārta un Buļļuciems


Iesniegums tehnisko
noteikumu pieprasījums
ar līgumu


 

 
   Ar 2018.gada 25.maiju Latvijas Republikā, līdzīgi kā visās citās ES dalībvalstīs, ir tieši piemērojama  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Fizisku personu datu aizsardzība ir viena no Jūsu (datu subjekta) pamattiesībām.
Regulas 1. punkts paredz, ka ikvienai fiziskai  personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Lai aizsargātu Jūsu pamattiesības (tai skaitā attiecībā uz Jūsu datu likumīgu apstrādi)
SIA “Jūrmalas ūdens” ir pielāgojis informācijas apstrādes nosacījumus Regulas prasībām, it īpaši attiecībā uz personas identifikāciju.

Tādējādi vēršam Jūsu uzmanību uz dokumentu aprites (iesniegšanas / saņemšanas) kārtības izmaiņām.

Fizisko personu iesniegumi, tehnisko noteikumu, atzinumu un cita veida  informācijas pieprasījumu iesniegšana tiks pieņemts un izskatīta, ja:
- dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un iesūtīts (norādīt e-pasta adresi);

- iesniegts personīgi sabiedrībā “Jūrmalas ūdens” pēc adreses: Promenādes iela 1a, Jūrmala, uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai izsniegtu pilnvaru;
- dokuments ir iesniegts iesniedzējam autorizējies portālā www.latvija.lv;
- ierakstītā pasta sūtījumā;
- dokumenti ir piegādāti izmantojot notāra vai tiesu izpildītāja starpniecību,
- dokuments ir iesūtīts izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka vienkāršie e-pasta sūtījumi nenodrošina personas identifikāciju, līdz ar to Jūsu iesniegums netiks izskatīts līdz oriģināla saņemšanai.
Saņemot Jūsu iesniegums vienkārša e-pasta sūtījuma veidā SIA “Jūrmalas Ūdens” aicinās Jūs iesniegt pieprasījumu (iesniegumu) kādā no iepriekšminētiem veidiem.
Atbildes sniegšana uz Jūsu iesniegumu bez iepriekš minētās personas identifikācijas kārtības ir iespējama tikai gadījumos, kad atbildes sniegšana neprasa SIA “Jūrmalas Ūdens” personas datu apstrādi iesniegumā ietverto lūgumu izpildei (piemēram sniedzot vispārīgu informāciju).

Jūsu tiesības:

Ja datu apstrāde SIA “Jūrmalas Ūdens” veica pamatojoties uz Jūsu doto piekrišanu, Jūs esat tiesīgs to atsaukt tādā pašā veidā, kādā to iesniedzāt.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes tiesiskumu kamēr piekrišana bija spēkā.
Pēc piekrišanas atsaukuma SIA “Jūrmalas Ūdens” pārtrauks Jūsu datu apstrādi, ja vien netiks konstatēts cits tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei.
Piekrišanas atsaukums cita starpā ir iesniedzams Sabiedrībā oriģināla dokumenta formā pēc adreses: Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015.
Plašāka informācija par Jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi ir publiskota SIA “Jūrmalas Ūdens” mājas lapā sadaļā – Par mums.

 

  
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »