Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība


Laika periodā no 2001. līdz 2007. gadam tika realizēta projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” pirmā kārta, kuras rezultātā Jūrmalas iedzīvotājiem pieejams atdzelžots dzeramais ūdens, kā arī atjaunoti un izbūvēti jauni daudzi kilometri ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu. Šobrīd tiek īstenota ūdenssaimniecības attīstības projekta otrā kārta, kuras galvenais uzsvars likts uz maģistrālo tīklu izbūvi dažādos pilsētas rajonos. Nav noslēpums, ka SIA „Jūrmalas ūdens” saņem sūdzības no Jūrmalas iedzīvotājiem par to, ka nav iespējams pievienoties centralizētiem ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tīklam. Tomēr ir jāņem vērā Jūrmalas vēsturiskā attīstība, kuras rezultātā Jūrmalā pastāv vairākas atsevišķas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas. SIA „Jūrmalas ūdens” jau projekta pirmajā kārtā apvienoja Kauguru un Slokas ūdensapgādes sistēmu, lai pakalpojumu nodrošinātu kvalitatīvu maksimāli daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem. Šajā projekta kārtā paredzēts apvienot Centrālo ūdensapgādes sistēmu ar Kauguru un Slokas ūdensapgādes sistēmām, ievērojami paplašināt pilsētas notekūdeņu savākšanas tīklu, izbūvējot sadzīves kanalizācijas kolektorus Kaugurciemā, Slokā, Valteros un Mellužos. Projekta ietvaros jau ir izstrādāts hidrodinamiskais ūdensapgādes modelis, lai noteiktu, kā visefektīvāk izbūvēt maģistrālos tīklus, lai savstarpēji savienotu dažādus Jūrmalas rajonus. Tas ir nepieciešamais pirmais solis, lai sekojoši varētu izbūvēt sadalošos tīklus, kas dod iespēju iedzīvotājiem pieslēgties pie centrālā tīkla un izmantot SIA „Jūrmalas ūdens” sniegtos pakalpojumus. Diemžēl visu vienlaikus izdarīt nav iespējams, jo tādu finanšu resursu nav nedz pašvaldībai, nedz arī uzņēmumam. Tas izskaidro projekta sadalījumu vairākās kārtās, pakāpeniski realizējot kārtu pa kārtai un tādējādi virzoties uz noteikto mērķi.

Projekta otrā kārta sadalīta vairākās komponentēs, nodrošinot dažādu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas objektu izbūvi un atjaunošanu. Plānotie darbi un to apraksts apkopots tabulā Nr.1 „Projekta komponentes”.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas pārsniedz 17 miljonus latu un lai to nodrošinātu projektam piesaistīti vairāki finanšu avoti. No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda plānots apgūt vairāk nekā 12 miljonus latu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība līdzfinansē projektu 2 miljonu apmērā un atlikušo summu nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens”.

Projekts tika uzsākts jau 2006. gadā un plānots, ka tā īstenošana tiks pabeigta 2013. gada vidū. Šobrīd projekts ir apstiprināts, līdz ar to noteikta arī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsta likme, kas nodrošina ieguldījumu 95% apmērā no lēmuma summas jeb aptuveni 70% apmērā no projekta kopējām izmaksām. 2007. gadā projekta ietvaros tika izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums, kam 2009. gadā sekoja tehnisko specifikāciju un projekta dokumentācijas izstrāde. Šobrīd ir izsludināti divi apjomīgi iepirkumi, lai varētu īstenot līgumus par ūdens apgādes ietaišu uzlabošanu, kā arī būvuzraudzības veikšanu. Līgumu noslēgšana un darbu faktiskā uzsākšana paredzēta nākamā gada sākumā. Šajā laikā arī paredzēts izsludināt projekta ietvaros nozīmīgāko iepirkumu par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas maģistrālo tīklu izbūvi. Šī līguma īstenošana paredzēta laika periodā no nākamā gada otrās puses līdz 2013. gada vidum.


                 


                                                                      

Tabula Nr.1 Projekta komponentes

Npk.

Komponente

Darbi

Apraksts

1

Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana

Sulfātu atdalīšanas ietaišu ierīkošana Kauguru, Dzintaru, Jaundubultu un Ķemeru ŪSI

Projekta I kārtā tika veikta atsevišķu ūdens sagatavošanas ietaišu rekonstrukcijas pirmā kārta, taču, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas dzeramā ūdens pilnīgu atbilstību noteiktajām prasībām, nepieciešams papildināt Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaišu tehnoloģiju ar sulfātu atdalīšanas (nano-filtrācijas) iekārtām, kā arī veikt pilnīgu Ķemeru ūdens sagatavošanas ietaišu rekonstrukciju.

2

Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība

Galveno ūdens padeves maģistrāļu būvniecība, nodrošinot Dzintaru, Jaundubultu un Kauguru sistēmu apvienošanu

(33,44 km)

Komponente ietver galveno cauruļvadu (d=200-300) izbūvi pilsētas teritorijā, savienojot atsevišķās ūdensapgādes sistēmas, tādā veidā palielinot sistēmas drošību un nodrošinot sadales ūdensvadu attīstību pilsētas rajonos, kur pakalpojums līdz šim nebija pieejams. Īstenojot šo komponenti, tiks savienotas divas lielākās pilsētas ūdensapgādes sistēmas – Kauguru un centrālā, tādā veidā būtiski palielinot sistēmas drošības pakāpi un racionāli izmantotas esošās ūdensgūtnes un ūdens sagatavošanas ietaises. Šīs komponentes ietvaros tiks likts pamats turpmākajai ūdensapgādes attīstībai Vaivaros, Krastciemā, Valteros, Asaros, Mellužos un Druvciemā. Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, komponentes ietvaros paredzēta arī maģistrālo tīklu izbūve Kaugurciemā, Slokā, Buļļciemā un Priedainē.

3

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana pilsētas rajonos

Ūdensvada sadales tīkla izbūve atsevišķās pilsētas daļās (18,85 km)

Komponente ietver jaunu ūdensapgādes tīklu pilsētas rajonos, kur līdz šim centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi nav bijuši pieejami. Projekta II kārtā ietverti tie rajoni, kuru prioritāte noteikta pilsētas attīstības plānā. Paredzēts, ka šajos rajonos tiks veikta kompleksa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Paredzēts, ka tiks izbūvēti aptuveni 1020 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robežai. Darbi plānoti Kaugurciemā, Slokā un Mellužos.

4

Kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas rajonos

Kanalizācijas pašteces vadu,kā arī sūkņu staciju un spiedvada izbūve atsevišķās pilsētas daļās (7 gab. KSS, 40,01 km pašteces vadu, 5,85 km spiedvadu)

Komponente ietver jaunu kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju un spiedvada izbūvi pilsētas rajonos, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami. Kanalizācijas pakalpojumi tiks nodrošināti rajonos, kuru prioritāte ir noteikta pilsētas attīstības plānā. Paredzēts, ka šajos rajonos notiks kompleksa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Plānots, ka tiks izbūvēti aptuveni 1700 atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robežai Ķemeros, Slokā, Kauguros, Kaugurciemā, Valteros un Mellužos.

 


 Iesūtīts: 2010.12.29 15:01
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »